หัวข้อกิจกรรมประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 5 มิถุนายน 2560 จังหวัดมหาสารคามรับการประเมินจากคณะกรรมการในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560 รอบที่ 1 (รอบลงพื้นที่) นอกจากนี้ยังมีชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนานกเขียนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม และชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านป่าปอ-คุยปอ ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย เข้ารับการประเมินร่วมด้วย ซึ่งทั้งจังหวัดและชมรมทั้ง 2 ชมรม จะต้องเข้ารับการประเมินรอบที่ 2 (รอบเมืองทองธานี) ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองทองธานี
เริ่มวันที่Jun 5, 2017
สิ้นสุดวันที่Jun 5, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)