หัวข้อกิจกรรม ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขตสุขภาพที่ 7
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องคอนแวนชั่น 1 โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่May 19, 2017
สิ้นสุดวันที่May 19, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)