หัวข้อกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนามหาสารคามเมืองสมุนไพร
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 28 เมษายน 2560 ประชุมเชิงปฎิบัติการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนามหาสารคามเมืองสมุนไพร พ.ศ. 2560-2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Apr 28, 2017
สิ้นสุดวันที่Apr 28, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)