หัวข้อกิจกรรม ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 7 เดือนเมษายน ประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอัญญมณี ชั้น 1 สำนักงานสาธารณศุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Apr 7, 2017
สิ้นสุดวันที่Apr 7, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)