หัวข้อกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ Service plan จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 4 เมษายน 2560 ประชุมคณะกรรมการ Service plan จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Apr 4, 2017
สิ้นสุดวันที่Apr 4, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)