หัวข้อกิจกรรมประชุม ITA เพื่อรับฟังนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 3 เมษายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เวลา 9.00 น. ประชุม ITA เพื่อรับฟังนโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และในเวลา 13.00น.ร่วมตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Apr 3, 2017
สิ้นสุดวันที่Apr 3, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)