หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน และการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริต
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายด้วยความโปร่งใส และเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดประชุมเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ
เริ่มวันที่Mar 4, 2022
สิ้นสุดวันที่Mar 4, 2022
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)