หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคามประชุม (EOC)(COVID-19) ครั้งที่ 2/2565
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม
-ติดตาม Cluster สําคัญ ในจังหวัดมหาสารคาม
-การดําเนินงานสอบสวนหากลุ่มเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่าง ๆ
- ติดตามข้อสั่งการในการประชุม EOC ครั้งที่ 1/2565วันที่ 8 ตุลาคม 2564
-สถานการณ์โรคโควิด-19มีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อยืนยันอยู่ในระดับคงตัวมาต่อเนื่องโดยเฉพาะชายแดนใต้ และภาคใต้ มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ป่วยอาการหนัก และผู้เสียชีวิตลดลง
• เน้นการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว และสถานที่เสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการ ตลาด โรงเรียน กิจกรรมประเพณี เช่น งานศพ งานบุญ
• เน้นให้การป้องกันโรคส่วนบุคคล Universal Prevention และการควบคุมโรคในพื้นที่ พิจารณากากับ มาตรการทางสังคม ได้แก่ จากัดการรวมกลุ่ม มาตรการ BB&S และเน้นการคัดกรองเชิงรุกด้วย CCRT และ ฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ครบตามเป้าหมาย
เริ่มวันที่Oct 12, 2021
สิ้นสุดวันที่Oct 12, 2021
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)