หัวข้อกิจกรรมตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอบรบือ
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบรบือ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่ 1 พร้อมด้วยนายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 4 หน่วยงาน คือ 1)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2)สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 3)มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม 4)สโมสรไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอบรบือ (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอบรบือ และนายอุดม บุบผาทาเตสาธารณสุขอำเภอบรบือ ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอบรบือ ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอบรบือ โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอบรบือ ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอบรบือ มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว
เริ่มวันที่Nov 24, 2020
สิ้นสุดวันที่Nov 24, 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)