หัวข้อกิจกรรม“ข้าว อสม. ช่วยเพื่อนภาคใต้”
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 7 ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ “ข้าว อสม. ช่วยเพื่อนภาคใต้” ขึ้น โดยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบข้าวสาร จาก อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 มียอดบริจาครวม 4 จังหวัด เป็นข้าวสารจำนวนทั้งสิ้น 63,500 กิโลกรัม เงินสด จำนวน 192,615 บาท ทั้งนี้ ส่วนการมอบข้าวสารและเงินสดให้พี่น้อง อสม. ทางภาคใต้ สำนักงานบริการสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น ซึ่งเป็นต้นเรื่อง ได้ทำการประสานกับสำนักงานบริการสุขภาพเขต ภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล อสม. เพื่อส่งมอบข้าวสารให้แก่ อสม. ที่ประสบภัยต่อไป
เริ่มวันที่Feb 1, 2017
สิ้นสุดวันที่Feb 1, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)