หัวข้อกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวัฒนะ ศรีวัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมจัดที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้ร่วมเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและโครงการด้านทันตสาธารณสุข จังหวัดมหาวารคาม ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เริ่มวันที่Oct 9, 2020
สิ้นสุดวันที่Oct 9, 2020
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)