หัวข้อกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 7 และคณะออกเยี่ยมเสริมพลังด้านการเงินการคลัง โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบภายใน ยาและเวชภันฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยได้รับการต้อนรับจากทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกมลาไสย
เริ่มวันที่Dec 17, 2018
สิ้นสุดวันที่Dec 17, 2018
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)