หัวข้อกิจกรรมTO BE NUMBER ONE (ทู บี นัมเบอร์ วัน)
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมลงนามความร่วมมือทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE (ทู บี นัมเบอร์ วัน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นวาระจังหวัด เพื่อให้เกิดความชัดเจน มีความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึก สร้างกระแส เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และสร้างเครือข่ายเด็ก เยาวชน แรงงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ประชาชน กลุ่มองค์กรทุกระดับ เข้าสู่โครงการ TO BE NUMBER ONE มีการติดป้ายตราสัญลักษณ์โครงการ ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ใส่เสื้อ โครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อมุ่งสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นในทุกระดับต่อไป
เริ่มวันที่Jan 26, 2017
สิ้นสุดวันที่Jan 26, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)