หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้
1.การรายงานผลการดำเนินงาน/สถานการณ์ (ของทุกระบบที่กำหนดขึ้นเฉพาะ) ในแต่ละภารกิจ ของ EOC ระดับจังหวัดกับ EOC ระดับอำเภอ ขอให้แต่ละภารกิจของ EOC ระดับจังหวัดและ EOC
ระดับอำเภอ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในช่วงเวลาเฉพาะนี้ โดยให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา
2.กรณีมีฝนตกในวันงานพระราชพิธีฯ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 การเตรียมการเพื่อบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ขอให้เตรียมการ ดังนี้ (1) ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนเตรียมร่มสีดำหรือเสื้อกันฝน (ใสหรือขาวเท่านั้น) นำไปปฏิบัติงานด้วย (2) ขอให้สำรองชุดปฏิบัติงานและนำไปปฏิบัติงานด้วย
3.ขอให้เตรียมและสำรองยาทากันยุง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน และสำหรับบริการประชาชนในเวลากลางคืน
4.ขอให้เตรียมและสำรอง Mask สำหรับบริการประชาชนที่มีข้อบ่งชี้ต้องใช้
5.การมอบหมายบทบาทหน้าที่ Incident Commander ในช่วงเวลา 14.00-18.00 น. (วันที่ 26 ตุลาคม 2560) ขอมอบหมายให้ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ปฏิบัติในบทบาทหน้าที่แทน
เริ่มวันที่Oct 25, 2017
สิ้นสุดวันที่Oct 25, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)