หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
รายละเอียดของกิจกรรมวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อให้ความสำคัญกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกราย และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานของภาครัฐ และองค์กรทุกระดับ
เริ่มวันที่Dec 28, 2016
สิ้นสุดวันที่Dec 28, 2016
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)