หัวข้อกิจกรรมสสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
รายละเอียดของกิจกรรม วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้
1.การายงานของ EOC ในภารกิจใดๆ ขอให้ครบถ้วนใน EOC อำเภอทุกอำเภอ โดยให้ภารกิจระดับจังหวัดติดตามข้อมูลนั้นๆ ให้ครบถ้วน แล้วรายงานความก้าวหน้าในการประชุม EOC ครั้งถัดไป 2.ขอให้ทุกกลุ่มภารกิจติดตามงานที่มอบหมายให้หน่วยงาน/ทีม/EOC อำเภอดำเนินการ ว่ามีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ แล้วรายงานความก้าวหน้าในการประชุม EOC ครั้งถัดไป
3.ขอให้กลุ่มภารกิจ Operations ทุกทีม (ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมปฏิบัติงานให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่คืนวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และมอบหมายเวรยามดูความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการด้วย
4.ขอให้เลขานุการ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) ร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์ จัดทำ Daily News (One Page) กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ทุกวันที่มีการปฏิบัติกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ของทีม EOC ระดับจังหวัดและ EOC ระดับอำเภอทุกอำเภอ ให้จัดส่ง (1) สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้วย (2) ระชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามเพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานงานพระราชพิธีสำคัญ
5.การปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (วันหยุดราชการ) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่แต่งตั้งและมอบหมายจนครบถ้วน และสมพระเกียรติกลุ่มที่ 2 ไม่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้ง แต่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอให้กลุ่มงาน/หน่วยงานทำการอนุมัติให้ปฏิบัติตามที่กลุ่มงาน/หน่วยงานจะมอบหมาย จนครบถ้วน และสมพระเกียรติกลุ่มที่ 3 ไม่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้งและไม่ต้องปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรของหน่วยงาน ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ประชาชนที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) อย่างสมพระเกียรติ
เริ่มวันที่Oct 24, 2017
สิ้นสุดวันที่Oct 24, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)