หัวข้อกิจกรรมประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย”
รายละเอียดของกิจกรรมในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย”(The Second International Conference on Health 2017 : Healthy Aging – Anti Aging) เน้นยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ และคุณภาพการบริการแก่ประชาชนให้เทียบเท่านานาชาติ
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ว่าด้วยเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย” (The Second International Conference on Health 2017 : Healthy Aging – Anti Aging) ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข ทั้งในเขตสุขภาพที่ 7 และผู้สนใจอื่นๆ รวมกว่า 1,200 คน
แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระดับชาติ ในการดูแลผู้สูงอายุครบทุกมิติ มีการบูรณาการการทำงานในระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแผนงานและโครงการ สู่พื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อมุ่งหวังให้การดูแลผู้สูงอายุก้าวไปสู่ 3 S ได้แก่ Strong, Social และ Security
การประชุมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการระดับชาติและระดับสากล ได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการที่ทันสมัย เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และการดูแล การรักษา และการพยาบาลผู้สูงอายุในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งประเภทโปสเตอร์ และ Oral Presentation จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต และก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานของทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นโอกาสในการพบปะ สังสรรค์ สร้างมิตรไมตรี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการขยายความรู้และแนวคิดที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีก นับว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน ผู้ป่วย และวงการสาธารณสุข เป็นการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลล่าสุดของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ประมาณการจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทย ในช่วงปี 2547-2550 พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเกือบสองแสนคนต่อปี ทั้งนี้เพราะมีการป้องกันโรค และมีความสามารถในการดูแลตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บทำให้มีอายุยืนยาว แต่ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือคุณภาพ จึงก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งด้านอื่นๆ และเกิดภาระต่อระบบบริการตลอดจนงบประมาณด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลกระทบถึงประเทศโดยรวม
จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้หัวข้อการประชุม "The Second International Conference on Health 2017 : Healthy Aging - Anti Aging" เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 7 ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพ และการบรรยายวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาการของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 7 ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการแก่ประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข จาก ๔ จังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๗ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นอื่นๆ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คน โดยรูปแบบของการจัดประชุมจะมีการบรรยายวิชาการ การสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานประเภทวาจา และการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ พร้อมทั้งการจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้
สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ บุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพ และการบรรยายต่างๆ ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาการของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ให้มีคุณภาพทัดเทียมนานนาชาติ และเป็นการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพบริการสำหรับการพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชนต่อไป
เริ่มวันที่Aug 2, 2017
สิ้นสุดวันที่Aug 2, 2017
1.กิจกรรมภาพหลัก (ใส่แค่ 1 ภาพเท่านั้น)
2.กิจกรรมชุดที่2 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)
3.กิจกรรมชุดที่3 (ครั้งละไม่เกิน 2 ภาพ)