My logo
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564
และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปี 2563 สู่การปฏิบัติการระดับอำเภอ (CUP)
และ การลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
การ MOU PNC Stroke ปี 2563 ระหว่าง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กับผู้บริหารหน่วยงานที่อยู่ในการควบคุมกำกับ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30น.-16.30น.
ณ โรงแรมวสุ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
การถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุข ปี 2563(นพ.สสจ.มค)v7 |
การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับ CUP การนิเทศ (นพ.สสจ.).pdf
ไฟล์นำเสนอของ รอง นพ สสจ
ปก ภาพปก
1 1. คำนำ คณะที่ปรึกษา.pdf |
2 2. สารบัญ.pdf |
3 3. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ ปี 2563-2564 (Ok).pdf |
4 4. คั่นหน้าส่วนที่ 2_excellence ที่ 1.pdf |
5 5. นิยาม Excellence ที่ 1 PP&P 2563 (OK).pdf |
6 6. คั่นหน้าส่วนที่ 2_excellence ที่ 2.pdf |
7 7. นิยาม Excellence ที่ 2 Service 2563 (OK).pdf |
8 8. คั่นหน้าส่วนที่ 2_excellence ที่ 3.pdf |
9 9. นิยาม Excellence ที่ 3 People 2563 (OK).pdf |
10 10. คั่นหน้าส่วนที่ 2_excellence ที่ 4.pdf |
11 11. นิยาม Excellence ที่ 4 Governace 2563 (OK).pdf |
12 12.รวมเล่ม.pdf