แสดง 1 ถึง 20 จาก 41 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB25 หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (แก้ไขใหม่)2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-24 12:49:22suksan
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติมข้อมูล)2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-06-24 13:04:03suksan
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติมข้อมูล)2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-24 13:07:38suksan
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติมข้อมูล)2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-24 13:10:05suksan
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 25612019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 20:25:28suksan
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 20:28:48suksan
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 25622019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 20:30:50suksan
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจหลัก2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 20:40:40suksan
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 20:42:38suksan
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 20:44:10suksan
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB8 หน่วยงานมีการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 20:45:48suksan
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี72019-03-18 20:47:51suksan
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 25622019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี122019-03-18 20:49:34suksan
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB11 การเผยเแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 25612019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-03-18 20:52:29suksan
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB12 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี192019-03-18 20:59:16suksan
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB13 หน่วยงานวางระบบในการบริหารผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำ2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี102019-03-18 21:03:26suksan
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB14 หน่วยงานมีการรายงานและเิปเผยผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-18 21:05:38suksan
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 21:07:19suksan
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB16 หน่วยงานมีการกำหนดกลไลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 21:08:50suksan
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB17 หน่วยงานมีการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 21:12:29suksan