แสดง 1 ถึง 20 จาก 67 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓มค0627/4352019-12-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี252019-12-16 03:20:29sunny
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562มค0627/4352019-12-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี222019-12-16 03:23:37sunny
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมค0627/4322019-12-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี192019-12-16 03:17:06sunny
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.256มค0627/4032019-11-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี202019-12-16 03:07:15sunny
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนตามภารกิจ พชอ. ปี 2562มค 0627/1082019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี332019-09-02 04:46:06sa.yatpramot
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานการกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 มค 0627/3092019-08-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี242019-08-30 03:06:46sa.yatpramot
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562มค 0627/2892019-08-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี322019-08-30 02:27:39sa.yatpramot
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1/2562 มค 0627/1312019-08-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี302019-09-03 03:09:54sa.yatpramot
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562มค 0627/2162019-06-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี312019-06-29 13:57:42sa.yatpramot
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)มค 0627/1082019-04-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี242019-06-29 14:00:29sa.yatpramot
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามรายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560มค 0627/1222019-03-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี322019-06-24 15:03:51sa.yatpramot
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือ พ.ศ. 2562 มค 0627/1132019-03-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี262019-06-24 13:35:14sa.yatpramot
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตฯ พ.ศ. 2562 มค 0627/1192019-03-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี662019-03-23 08:34:44sa.yatpramot
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงมค 0627/1112019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี482019-03-23 08:05:39sa.yatpramot
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562มค 0627/1062019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี592019-03-18 16:44:43sa.yatpramot
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (สขร.1)มค 0627/1072019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี502019-03-18 16:48:50sa.yatpramot
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)มค 0627/1082019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี502019-03-18 17:01:48sa.yatpramot
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562มค 0627/1082019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-08-30 02:41:07sa.yatpramot
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนตามภารกิจ ปี 2562มค 0627/1102019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-03-30 14:33:34sa.yatpramot
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด ปี 2562มค 0627/972019-03-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-03-23 08:19:28sa.yatpramot