แสดง 1 ถึง 20 จาก 63 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนตามภารกิจ พชอ. ปี 2562มค 0627/1082019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี112019-09-02 04:46:06sa.yatpramot
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานการกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 มค 0627/3092019-08-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี142019-08-30 03:06:46sa.yatpramot
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562มค 0627/2892019-08-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี142019-08-30 02:27:39sa.yatpramot
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1/2562 มค 0627/1312019-08-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี122019-09-03 03:09:54sa.yatpramot
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562มค 0627/2162019-06-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี192019-06-29 13:57:42sa.yatpramot
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)มค 0627/1082019-04-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี182019-06-29 14:00:29sa.yatpramot
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามรายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560มค 0627/1222019-03-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี242019-06-24 15:03:51sa.yatpramot
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือ พ.ศ. 2562 มค 0627/1132019-03-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี212019-06-24 13:35:14sa.yatpramot
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตฯ พ.ศ. 2562 มค 0627/1192019-03-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี492019-03-23 08:34:44sa.yatpramot
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงมค 0627/1112019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี362019-03-23 08:05:39sa.yatpramot
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562มค 0627/1062019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี492019-03-18 16:44:43sa.yatpramot
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 (สขร.1)มค 0627/1072019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี432019-03-18 16:48:50sa.yatpramot
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)มค 0627/1082019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี402019-03-18 17:01:48sa.yatpramot
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562มค 0627/1082019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-08-30 02:41:07sa.yatpramot
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนตามภารกิจ ปี 2562มค 0627/1102019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-03-30 14:33:34sa.yatpramot
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด ปี 2562มค 0627/972019-03-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-03-23 08:19:28sa.yatpramot
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562มค 0627/1172019-03-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-03-23 08:30:10sa.yatpramot
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562มค 0627/1172019-03-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-30 14:54:59sa.yatpramot
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานสรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562มค 0627/902019-03-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-18 17:50:05sa.yatpramot
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี 2562มค 0627/1162019-03-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-03-23 08:26:21sa.yatpramot