แสดง 1 ถึง 20 จาก 75 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบEGPปี 2563 2020-09-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12020-09-03 08:57:11sunny
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบEGPปี2563 2020-09-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12020-09-03 08:57:52sunny
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการจัดซื้อจัดจ้างในระบบEGPxu 2563 2020-06-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี62020-06-19 03:12:17sunny
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนงานโครงการ พชอ. ปี 25632020-06-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12020-06-19 03:25:08sunny
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปประเด็น พชอ.2020-06-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12020-06-19 04:01:38sunny
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปซื้อจ้างไตรมาส22020-06-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12020-06-19 04:05:21sunny
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสขร1 เดือน ม.ค.63-ก.พ.632020-06-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12020-06-19 05:11:35sunny
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสขร.1 เม.ย. - มิ.ย.632020-06-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12020-06-19 05:22:13sunny
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓มค0627/4352019-12-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี412019-12-16 03:20:29sunny
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562มค0627/4352019-12-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี412019-12-16 03:23:37sunny
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมค0627/4322019-12-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี422019-12-16 03:17:06sunny
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.256มค0627/4032019-11-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี432019-12-16 03:07:15sunny
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนตามภารกิจ พชอ. ปี 2562มค 0627/1082019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี592019-09-02 04:46:06sa.yatpramot
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานการกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 มค 0627/3092019-08-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี352019-08-30 03:06:46sa.yatpramot
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562มค 0627/2892019-08-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี452019-08-30 02:27:39sa.yatpramot
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการประกาศผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1/2562 มค 0627/1312019-08-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี412019-09-03 03:09:54sa.yatpramot
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562มค 0627/2162019-06-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี442019-06-29 13:57:42sa.yatpramot
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ)มค 0627/1082019-04-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี342019-06-29 14:00:29sa.yatpramot
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามรายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ตามข้อบังคับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560มค 0627/1222019-03-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี432019-06-24 15:03:51sa.yatpramot
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือ พ.ศ. 2562 มค 0627/1132019-03-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี362019-06-24 13:35:14sa.yatpramot