แสดง 1 ถึง 20 จาก 91 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน มค 0832/2019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1952019-03-18 14:49:17samai8644
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการ EB 19 กลุ่ม องค์กรคุณธรรม ตามรอยพ่อมค 0832/2019-03-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี2172019-03-18 15:07:21samai8644
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 20 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานมค 0832/1322019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1962019-03-18 14:04:22samai8644
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 21 กรอบแนวทาง คำสั่ง กลไก การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัดมค 0832/1342019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี2092019-03-18 14:42:05samai8644
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 24 รายงานการดำเนินงานตามแผนปราบปรามการทุจริตมค 0832/1312019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1982019-03-23 06:39:51samai8644
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 26 ขั้นตอนการให้บริการรับรองการมีสิทธิรับการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (อสม.)มค 0832/1292019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-25 03:24:09samai8644
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 22 เสนอรายงานสรุปผลการจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0832/1272019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี132019-03-19 04:37:05samai8644
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB22 อบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.นาเชือกมค 0832/2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-19 04:40:32samai8644
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB16 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือนมค 0832/1242019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี182019-03-17 13:28:28samai8644
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 17 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการให้และรับสินบนมค 0832/1252019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี72019-03-17 14:09:06samai8644
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการ EB_4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร ๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์.62มค 0832/0842019-03-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี102019-03-16 06:23:31samai8644
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการนำเสนอผลการดำเนินงาน พชอ.นาเชือก 2561-2562มค 0832/2019-03-12ไม่มีไม่มี252019-03-16 10:39:21samai8644
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 15 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก ประจำปี 2562มค 0832/1082019-03-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี202019-03-17 11:48:57samai8644
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 15 ขออนุมัติลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตมค 0832/1082019-03-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี32019-03-17 11:59:15samai8644
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการ EB 5 รายงานการประชุม พชอ.1-2562มค 0832/2019-02-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 13:03:55samai8644
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการจดหมายข่าว พชอ.มค 0832/2019-02-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี172019-03-16 16:41:58samai8644
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการวาระการประชุม พชอ.มค 0832/2019-02-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี182019-03-16 16:33:37samai8644
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนการดำเนินงาน+รายงาน พชอ.62มค 0832/2019-02-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี102019-03-16 16:37:24samai8644
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการซื้อวัสดุสำนักงาน49982มค 0832/0652019-02-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-03-16 07:29:07samai8644
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว24966มค 0832/0662019-02-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี32019-03-16 07:43:58samai8644