แสดง 1 ถึง 20 จาก 41 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการผลการจัดซื้อจัดจ้างปี25612019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:24:46totowatin
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:25:51totowatin
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละ รอบเดือน (แบบ สขร.๑)รอบเดือน 2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:28:01totowatin
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน(eb13)2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:30:12totowatin
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานeb142019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:31:42totowatin
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องeb202019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:32:22totowatin
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนeb212019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:33:13totowatin
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องeb232019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:34:03totowatin
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตeb242019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:34:45totowatin
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง2019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 06:18:36totowatin
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB12019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 06:20:23totowatin
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB22019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 06:21:04totowatin
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ2019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 06:42:22totowatin
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ2019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 06:43:08totowatin
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ2019-03-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-19 02:50:06totowatin
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ2019-03-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 07:51:58totowatin
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ2019-03-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 07:53:26totowatin
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนการนิเทศและประเมินผล รพ.สต.เครือข่ายบรบือ ครั้ง1 ประจำปี 25622019-03-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-03-18 07:54:46totowatin
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน2019-03-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 08:00:35totowatin
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการผลการจัดซื้อจัดจ้างปี25612019-03-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-13 08:13:23totowatin