แสดง 1 ถึง 20 จาก 48 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บรบือ ปี 25622019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-12-16 03:40:02totowatin
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25632019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 03:42:54totowatin
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปัดประกาศ2019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 03:44:03totowatin
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประกาศสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 2019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-12-16 03:45:16totowatin
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 12019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-12-16 03:46:16totowatin
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการeb32019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-12-16 03:47:20totowatin
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.๑)2019-12-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-12-16 03:48:07totowatin
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการผลการจัดซื้อจัดจ้างปี25612019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:24:46totowatin
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:25:51totowatin
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละ รอบเดือน (แบบ สขร.๑)รอบเดือน 2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:28:01totowatin
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน(eb13)2019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:30:12totowatin
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานeb142019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:31:42totowatin
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องeb202019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:32:22totowatin
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนeb212019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:33:13totowatin
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องeb232019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:34:03totowatin
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตeb242019-08-30กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-08-31 04:34:45totowatin
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง2019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 06:18:36totowatin
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB12019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 06:20:23totowatin
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB22019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 06:21:04totowatin
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ2019-06-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-25 06:42:22totowatin