แสดง 41 ถึง 60 จาก 69 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
41ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สสอ.เชียงยืนมค 0732/23 2018-01-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี162018-02-10 14:28:03ssochy
42ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่คู่มือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมค 0732/11 ลว 16 มกราคม 25612018-01-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี72018-02-08 14:01:01ssochy
43ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0732/162018-01-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12018-02-10 13:52:09ssochy
44ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนมค0732/11 ลว 16 มค 612018-01-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12018-02-10 13:54:46ssochy
45ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมค 0732/142018-01-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52018-02-10 14:09:02ssochy
46ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ งวดที่ 1 ปี 2561มค 0732/9 ลว 12 มกราคม 25612018-01-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี102018-02-08 13:50:07ssochy
47ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ไตรมาสที่ 1มค 0732/3802017-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี452017-12-27 06:11:52ssochy
48ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ไตรมาสที่ 1มค0732/3812017-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี412017-12-27 06:13:44ssochy
49ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สสอ.เชียงยืนมค0732/3742017-12-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12018-02-10 14:23:13ssochy
50ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประกาศเจตนารมต่อต้านทุจริตมค 0732/353 ลว 12 ธันวาคม 25612017-12-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี112018-02-08 13:45:43ssochy
51ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2560มค 0732/3042017-10-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี352017-12-27 06:06:39ssochy
52ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์มค0732/299 ลว 17 ต.ค. 612017-10-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12018-02-10 11:00:06ssochy
53ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่ภารกิจของ สสอ.เชียงยืนมค 0732/297 ลว 12 ตุลาคม 25602017-10-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12018-02-08 13:56:31ssochy
54ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์มค 0732/298 ลว 12 ตุลาคม 25602017-10-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22018-02-08 14:21:37ssochy
55ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์มค0732/298 ลว. 12 ต.ค. 612017-10-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12018-02-10 10:54:37ssochy
56ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0732/150 ลว 25 เม.ย.602017-04-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี382017-09-01 02:57:53ssochy
57ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมค 0732/1232017-03-31กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี982017-04-03 06:29:06ssochy
58ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559มค 0732/139 2017-03-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี432017-07-04 14:28:23ssochy
59ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่สรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มค 0732/137 ลว.27 มี.ค.602017-03-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี542017-03-30 07:08:48ssochy
60ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.เชียงยืนประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลประโยชน์ทับซ้อน2017-01-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี502017-03-30 10:47:25ssochy