แสดง 21 ถึง 40 จาก 69 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
21ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_10 แผนบปฎิบัติราชการประจำปีมค 0732/4512018-12-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 13:39:04ssochy
22ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายเงินปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนมค 0732/4502018-12-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี262019-03-13 04:22:34ssochy
23ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_4 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561มค 0732/4492018-12-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี142019-03-13 04:25:21ssochy
24ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_5 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานมค 0732/262018-12-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-19 00:01:08ssochy
25ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_1 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2561มค 0732/4482018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี82019-03-13 04:08:12ssochy
26ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562มค 0732/4442018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-13 04:12:43ssochy
27ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด ปลดประกาศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนมค 0732/4472018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-13 04:14:13ssochy
28ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณปี 2562มค 0732/4502018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-13 04:15:48ssochy
29ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบฯ (แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ)มค 0732/4452018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี92019-03-13 04:18:22ssochy
30ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_2_ส่งประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0732/4462018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-18 03:12:16ssochy
31ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_15 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนมค 0732/4282018-12-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 14:17:59ssochy
32ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_9 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นปัจุบัน-2018-12-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 13:28:43ssochy
33ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_14 การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีมค 0732/4162018-11-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 14:11:29ssochy
34ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่สรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มค 0732/2392018-06-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี642018-06-17 03:23:16ssochy
35ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561มค 0332/1322018-03-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี812018-03-20 14:35:09ssochy
36ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและใช้จ่ายเงิน งวดที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนมค0732/802018-02-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี912018-03-20 08:34:28ssochy
37ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนมค 0732/60 ลว 7 กุมภาพันธ์ 25612018-02-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี712018-02-08 14:30:43ssochy
38ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนมค 0730/60 ลว 7 ก.พ. 612018-02-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี822018-02-10 13:36:00ssochy
39ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมค 0732/64 ลว 5 ก.พ.612018-02-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี712018-02-10 10:33:14ssochy
40ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 - 2มค0732/63 ลว. 5 ก.พ.612018-02-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี202018-02-10 10:43:00ssochy