ทั้งหมด 69 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_17 มาตการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนมค 0732/1072019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี922019-03-18 14:25:29ssochy
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตมค 0732/1092019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1132019-03-18 14:28:25ssochy
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใสมค 0732/1102019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1102019-03-18 14:30:29ssochy
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_20 การวิเคาะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0732/1112019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี952019-03-18 14:41:01ssochy
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0732/1112019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี902019-03-18 14:45:05ssochy
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_24 ติดตามการดำเนินงานป้องกันปราบปรามทุตจริตมค 0732/1122019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-18 22:54:31ssochy
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_22 ประชุมฝอบรมฝสัมมนาการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานมค 0732/1112019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 23:04:06ssochy
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_16 การจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงานมค 0732/1002019-03-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 14:23:03ssochy
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_26 เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน-2019-03-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-18 22:50:35ssochy
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_4 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) กุมภาพันธ์ 2562มค 0732/1012019-02-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี172019-03-13 04:28:03ssochy
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_8 หน่วยงานมีการวางแผนระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมค 0732/872019-02-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 13:24:36ssochy
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำมค 0732/822019-02-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 14:07:11ssochy
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_12 รายงานการดำเนินงานตามแผน ปี2562มค 0732/782019-02-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 14:00:01ssochy
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB _11 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการประเมินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมามค 0732/742019-02-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-03-18 13:46:26ssochy
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_4 เผยแพร่การเผยแพร่หลักฐานในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562มค 0732/732019-02-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี262019-03-13 04:10:46ssochy
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_4 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) มกราคม 2562มค 0732/472019-01-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี192019-03-13 04:26:46ssochy
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_25 กำหนดมาตรการ กลไกการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่มค 0732/492019-01-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 22:53:00ssochy
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุตจริตมค 0732/532019-01-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 22:56:13ssochy
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_6 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนโครงการมค 0732/262019-01-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-19 00:02:49ssochy
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_7 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการมค 0732/262019-01-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-19 00:03:48ssochy
21ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_10 แผนบปฎิบัติราชการประจำปีมค 0732/4512018-12-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 13:39:04ssochy
22ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายเงินปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนมค 0732/4502018-12-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี262019-03-13 04:22:34ssochy
23ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_4 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561มค 0732/4492018-12-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี142019-03-13 04:25:21ssochy
24ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_5 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานมค 0732/262018-12-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-19 00:01:08ssochy
25ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_1 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2561มค 0732/4482018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี82019-03-13 04:08:12ssochy
26ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562มค 0732/4442018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-13 04:12:43ssochy
27ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด ปลดประกาศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนมค 0732/4472018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-13 04:14:13ssochy
28ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายงบประมาณปี 2562มค 0732/4502018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-13 04:15:48ssochy
29ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบฯ (แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ)มค 0732/4452018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี92019-03-13 04:18:22ssochy
30ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_2_ส่งประกาศมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0732/4462018-12-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-18 03:12:16ssochy
31ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_15 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชนมค 0732/4282018-12-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 14:17:59ssochy
32ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_9 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลเป็นปัจุบัน-2018-12-03กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 13:28:43ssochy
33ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_14 การประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีมค 0732/4162018-11-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 14:11:29ssochy
34ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่สรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มค 0732/2392018-06-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี642018-06-17 03:23:16ssochy
35ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561มค 0332/1322018-03-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี812018-03-20 14:35:09ssochy
36ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและใช้จ่ายเงิน งวดที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนมค0732/802018-02-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี912018-03-20 08:34:28ssochy
37ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนมค 0732/60 ลว 7 กุมภาพันธ์ 25612018-02-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี712018-02-08 14:30:43ssochy
38ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืนมค 0730/60 ลว 7 ก.พ. 612018-02-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี822018-02-10 13:36:00ssochy
39ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมค 0732/64 ลว 5 ก.พ.612018-02-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี712018-02-10 10:33:14ssochy
40ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 - 2มค0732/63 ลว. 5 ก.พ.612018-02-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี202018-02-10 10:43:00ssochy
41ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สสอ.เชียงยืนมค 0732/23 2018-01-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี162018-02-10 14:28:03ssochy
42ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่คู่มือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมค 0732/11 ลว 16 มกราคม 25612018-01-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี72018-02-08 14:01:01ssochy
43ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0732/162018-01-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12018-02-10 13:52:09ssochy
44ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนมค0732/11 ลว 16 มค 612018-01-16กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12018-02-10 13:54:46ssochy
45ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมค 0732/142018-01-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52018-02-10 14:09:02ssochy
46ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ งวดที่ 1 ปี 2561มค 0732/9 ลว 12 มกราคม 25612018-01-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี102018-02-08 13:50:07ssochy
47ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ไตรมาสที่ 1มค 0732/3802017-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี452017-12-27 06:11:52ssochy
48ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 ไตรมาสที่ 1มค0732/3812017-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี412017-12-27 06:13:44ssochy
49ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สสอ.เชียงยืนมค0732/3742017-12-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12018-02-10 14:23:13ssochy
50ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประกาศเจตนารมต่อต้านทุจริตมค 0732/353 ลว 12 ธันวาคม 25612017-12-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี112018-02-08 13:45:43ssochy
51ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2560มค 0732/3042017-10-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี352017-12-27 06:06:39ssochy
52ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์มค0732/299 ลว 17 ต.ค. 612017-10-17กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12018-02-10 11:00:06ssochy
53ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่ภารกิจของ สสอ.เชียงยืนมค 0732/297 ลว 12 ตุลาคม 25602017-10-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12018-02-08 13:56:31ssochy
54ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์มค 0732/298 ลว 12 ตุลาคม 25602017-10-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22018-02-08 14:21:37ssochy
55ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์มค0732/298 ลว. 12 ต.ค. 612017-10-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12018-02-10 10:54:37ssochy
56ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0732/150 ลว 25 เม.ย.602017-04-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี382017-09-01 02:57:53ssochy
57ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมค 0732/1232017-03-31กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี982017-04-03 06:29:06ssochy
58ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559มค 0732/139 2017-03-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี432017-07-04 14:28:23ssochy
59ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่สรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มค 0732/137 ลว.27 มี.ค.602017-03-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี542017-03-30 07:08:48ssochy
60ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.เชียงยืนประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลประโยชน์ทับซ้อน2017-01-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี502017-03-30 10:47:25ssochy
61ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560มค 0732/ว 317 ลว.23 พ.ย.592016-11-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12017-09-01 03:38:39ssochy
62ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างและใช้จ่ายเงิน ปี 2560มค 0732/2812016-11-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1582016-12-29 18:27:20ssochy
63ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คำสั่งป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 2560มค 0032/2822016-11-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี512016-12-29 18:30:22ssochy
64ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการคำสั่งประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์คส.ประจำศูนย์2016-11-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี32017-03-30 09:04:23ssochy
65ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขอเผยแพร่คู่มือบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0732/292 ลว.31 ต.ค.592016-10-31กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12017-03-30 07:30:16ssochy
66ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์มค 0732/294 ลว.28 ตุลาคม 25592016-10-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12017-03-30 06:33:03ssochy
67ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 เพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560มค 0732/248 ลว. 25 ต.ค.592016-10-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12017-09-01 04:53:18ssochy
68ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559มค 0732/2312016-10-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี1182016-12-29 18:21:31ssochy
69ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการบทบาทหน้าที่ สสอ.เชียงยืน 2560บทบาทหน้าที่ สสอ.2016-10-19กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22017-03-28 09:46:50ssochy