แสดง 1 ถึง 20 จาก 69 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_17 มาตการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนมค 0732/1072019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี2382019-03-18 14:25:29ssochy
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_18 การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตมค 0732/1092019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี2442019-03-18 14:28:25ssochy
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใสมค 0732/1102019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี2512019-03-18 14:30:29ssochy
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_20 การวิเคาะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0732/1112019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี2182019-03-18 14:41:01ssochy
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0732/1112019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี2372019-03-18 14:45:05ssochy
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_24 ติดตามการดำเนินงานป้องกันปราบปรามทุตจริตมค 0732/1122019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-18 22:54:31ssochy
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_22 ประชุมฝอบรมฝสัมมนาการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานมค 0732/1112019-03-12กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 23:04:06ssochy
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_16 การจัดการเรื่องร้องเรียนในหน่วยงานมค 0732/1002019-03-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 14:23:03ssochy
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_26 เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน-2019-03-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-18 22:50:35ssochy
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_4 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) กุมภาพันธ์ 2562มค 0732/1012019-02-28กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี202019-03-13 04:28:03ssochy
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_8 หน่วยงานมีการวางแผนระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมค 0732/872019-02-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 13:24:36ssochy
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานผู้มีผลการปฏิบัติงานต่ำมค 0732/822019-02-18กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 14:07:11ssochy
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_12 รายงานการดำเนินงานตามแผน ปี2562มค 0732/782019-02-13กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 14:00:01ssochy
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB _11 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลการประเมินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมามค 0732/742019-02-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-03-18 13:46:26ssochy
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_4 เผยแพร่การเผยแพร่หลักฐานในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562มค 0732/732019-02-05กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี292019-03-13 04:10:46ssochy
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_4 แบบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1) มกราคม 2562มค 0732/472019-01-29กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี222019-03-13 04:26:46ssochy
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_25 กำหนดมาตรการ กลไกการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่มค 0732/492019-01-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 22:53:00ssochy
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_23 แผนป้องกันและปราบปรามการทุตจริตมค 0732/532019-01-22กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 22:56:13ssochy
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_6 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนโครงการมค 0732/262019-01-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-19 00:02:49ssochy
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB_7 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการมค 0732/262019-01-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-19 00:03:48ssochy