แสดง 41 ถึง 60 จาก 80 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
41ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB16 การกำหนดมาตรการ กลไก ร้องเรียน ร้องทุกข์ หน่วยงานมค 0532/140 ลว.19 มีค.622019-03-19กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี152019-03-20 15:51:11Chantira
42ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตผู้บริหารต่อสาธารณชน18032562มค 0532/19 ลว.14 มค.622019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี202019-03-18 15:21:32Chantira
43ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการดำเนินงานตามภาระกิจหลักมค 0532/113 ลว.14 มค.622019-03-18กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี352019-03-18 19:38:38Chantira
44ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB26 เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัยที่ มค 0532/ ลว.11 มีนาคม 25622019-03-11กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี32019-03-24 13:56:47Chantira
45ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประกาศการบริหารกองทุนฯปี2562มค 0532/..... 1 กพ.622019-02-01กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-22 06:00:51Chantira
46ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ งวด1 และ 2 ปี2562 มค 0532/1 กพ.622019-02-01กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-22 06:04:29Chantira
47ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการคำสั่งคณะทำงาน ITAปี2562 สสอ.กันทรวิชัยมค 0532/1 กพ.622019-02-01กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-22 06:07:05Chantira
48ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการหน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานมค 0532/382019-01-31กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22019-06-23 16:05:53Chantira
49ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9.1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)ไม่มี2019-01-25กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-23 15:37:18Chantira
50ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) ไม่มี2019-01-25กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-23 15:50:09Chantira
51ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB8 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมค 0532/6362018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี32019-06-11 16:08:55Chantira
52ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9-1 ข้อมูลปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2562 ไม่มี2018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี32019-06-16 15:50:49Chantira
53ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9-3แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข-ปี-พ.ศ.2562ไม่มี2018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-16 15:53:50Chantira
54ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9-4ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณปี2560ไม่มี2018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-16 15:55:30Chantira
55ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9-5ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนไม่มี2018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-16 15:57:36Chantira
56ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB9-2แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)ไม่มี2018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-16 16:02:02Chantira
57ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการภารกิจหลัก ภาระกิจรอง บทบาทหน้าที่ สสอ.กันทรวิชัยไม่มี2018-12-27กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-06-16 16:05:09Chantira
58ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB11 รายงานผลการประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ กันทรวิชัย ประจำปีงบประมาณ 2561มค 0532/5052018-10-10กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22019-06-22 05:41:38Chantira
59ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB11-1 prints screen ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ220625622018-10-10กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี52019-06-22 05:53:07Chantira
60ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามคู่มืองานโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง สสอ.กันทรวิชัย ปี 2561มค0532/3562018-06-15กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี692018-06-16 15:57:36Chantira