แสดง 21 ถึง 40 จาก 80 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
21ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.กันทรวิชัย ฉบับปรับปรุง 2562ไม่มี2019-06-20กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี82019-06-20 16:09:07Chantira
22ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB21-2กฏหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องไม่มี2019-06-19กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี72019-06-19 09:28:37Chantira
23ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB24 การกำกับติดตามแผนปราบปรามการทุจริตมค 0532/2782019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี362019-06-11 15:40:23Chantira
24ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB20รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมค 0532/132019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี122019-06-19 07:17:02Chantira
25ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB22 รายงานการจัดประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน update19062562มค 0532/182019-06-10กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี102019-06-19 09:09:22Chantira
26ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน2019-06-03กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี152019-06-16 16:11:25Chantira
27ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมค 0532/1612019-04-10กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี332019-06-11 15:51:52Chantira
28ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 25622019-04-02ไม่มีไม่มี12019-04-02 03:42:33thanakon
29ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 25622019-04-01กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-04-02 03:26:53thanakon
30ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 25622019-04-01ไม่มีไม่มี22019-04-02 03:38:51thanakon
31ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562มค 0532/1492019-03-29กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี82019-06-11 15:03:01Chantira
32ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการหนังสือนำส่งแผนแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562มค 0532/1492019-03-29กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22019-06-11 15:13:52Chantira
33ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB18การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานมค 0532/1422019-03-29กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22019-06-12 11:35:15Chantira
34ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนการจัดซื้อจัดจ้างและค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562-2019-03-25กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี682019-03-25 10:12:47thanakon
35ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแจ้งโอนการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2562 (งวดที่ 1/2562)2019-03-25กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี12019-03-25 10:18:52thanakon
36ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการมาตรการป้องกันการให้และรับสินบนมค 0532/20 ลว.11มค.622019-03-22กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี412019-03-23 12:43:55Chantira
37ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน ประจำปี 2562 มค 0532/150 ลว.22 มค.622019-03-22กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี322019-03-23 16:01:24Chantira
38ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการโครงการอบรมด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมมค 0532/152 ลว.22 มีค.622019-03-22กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี362019-03-23 17:14:01Chantira
39ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการEB19การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสมค 0532/1412019-03-21กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี22019-06-19 08:44:26Chantira
40ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)มค0532/114 ลว.14 มีค.622019-03-19กลุ่มงานบริหารทั่วไปไม่มี842019-03-18 17:24:18Chantira