แสดง 1 ถึง 20 จาก 63 ผลลัพธ์

ITA-สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกดำ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชมวันที่เอาเข้าระบบโดย
1ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 2019-08-26กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-08-26 07:14:42surakai0023
2ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก2019-06-24กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี22019-09-02 03:11:15surakai0023
3ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.62 - มิ.ย.622019-06-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-06-24 06:53:54surakai0023
4ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 22019-06-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-21 09:19:22surakai0023
5ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการหน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน2019-06-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-21 09:27:50surakai0023
6ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน2019-06-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-21 09:30:08surakai0023
7ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน2019-06-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-21 09:31:40surakai0023
8ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการหน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน2019-06-21กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-06-21 09:33:46surakai0023
9ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี52019-03-18 14:33:11surakai0023
10ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการแบบรายงาน สขร.12019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-29 05:07:59surakai0023
11ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการมาตรการ กลไก ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-29 08:40:15surakai0023
12ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 11:46:56surakai0023
13ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 11:58:51surakai0023
14ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-03-18 12:01:21surakai0023
15ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน2019-03-15กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 12:08:46surakai0023
16ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก2019-03-14กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-15 07:16:31surakai0023
17ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการเผยแพร่การกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2019-03-10กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี42019-03-18 12:47:28surakai0023
18ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน2019-03-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 11:49:40surakai0023
19ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส2019-03-04กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 11:51:55surakai0023
20ITA ตรวจสอบภายใน ของหน่วยบริการมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน2019-02-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการไม่มี12019-03-18 11:33:10surakai0023