ทั้งหมด 175 ผลลัพธ์

โรงพยาบาล
รหัสอำเภอรหัสชื่อชื่อผุ้บริหารสกุลWebSite
4401เมืองมหาสารคาม04911โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเหียนสุภาพรศรีหาเลิศ
4401เมืองมหาสารคาม04912โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวานภัสนันท์วงษ์ไชยศิริ
4401เมืองมหาสารคาม04913โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตูมธิวาพิมพ์บุตร
4401เมืองมหาสารคาม04914โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงปราโมทย์หามาลา
4401เมืองมหาสารคาม04915โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกก่อรัญจวนพรรคพวก
4401เมืองมหาสารคาม04916โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหว่านอนันธ์มาตพรมราช
4401เมืองมหาสารคาม04917โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกิ้งนีรนุชศรีสารคาม
4401เมืองมหาสารคาม04918โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกทิพากรดีแดง
4401เมืองมหาสารคาม04919โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุปราชไพรวัลย์ยศกำธร
4401เมืองมหาสารคาม04920โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ฉวีวรรณจันทรักษ์
4401เมืองมหาสารคาม04921โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดอดิศักดิ์โทแก้ว
4401เมืองมหาสารคาม04922โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่างามปุญลักษณ์ ลีหล้าน้อย
4401เมืองมหาสารคาม04923โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาคำพงธ์สิทธิสาร
4401เมืองมหาสารคาม04924โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแอ่งกรรณิการ์โง่นสุข
4401เมืองมหาสารคาม04925โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโนชลลดามิตตัสสา
4401เมืองมหาสารคาม04926โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกบัวค้อเพชรศักดิ์อุทัยนิล
4401เมืองมหาสารคาม13936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเพ็กอารีวรรณไชยคำภา
4402แกดำ04927โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาภูสมเดชดวงกางเงาะ
4402แกดำ04928โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแสงธิติลักษณ์พัฒเพ็ง
4402แกดำ04929โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวปราณีคำบุญเรือง
4402แกดำ04930โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาหลุงทิวาพงษ์อุทัยดา
4402แกดำ04931โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่างมะลิสีถากาล
4402แกดำ04932โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไร่บุญเรียงบัวละคุณ
4402แกดำ04933โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนภิบาลศิริชัยเทียงดาห์
4403โกสุมพิสัย04934โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางใหญ่เพชรสุดาอุทรส
4403โกสุมพิสัย04935โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาวศิริวรรณศรีน้อยขาว
4403โกสุมพิสัย04936โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระพัง
4403โกสุมพิสัย04937โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม
4403โกสุมพิสัย04938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพงเทวาแสนภักดี
4403โกสุมพิสัย04939โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขิงแคงชาติมงคลศิริมูล
4403โกสุมพิสัย04940โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่เหนือวิสันติ์ถมภิรมย์
4403โกสุมพิสัย04941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือฉัตราพรสีบาล
4403โกสุมพิสัย04942โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเมืองน้อยอัมพรโสมโสก
4403โกสุมพิสัย04943โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางสินไชย
4403โกสุมพิสัย04944โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขื่อนละมัยศรีมุงคุณ
4403โกสุมพิสัย04945โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเดื่ออุทานเพ็งทอง
4403โกสุมพิสัย04946โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนงามวนิดาศิริเมืองจันทร์
4403โกสุมพิสัย04947โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจำปา
4403โกสุมพิสัย04948โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางท่าแจ้ง
4403โกสุมพิสัย04949โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแห่ใต้เนตรนภาคันธี
4403โกสุมพิสัย04950โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทองสุภาพรถามุลตรี
4403โกสุมพิสัย04951โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุงสุระศักดิ์วงษ์กลาง
4403โกสุมพิสัย04952โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลิงใต้อวยชัยสิทธิหาโคตร
4403โกสุมพิสัย04953โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลางอุไรวรรณศรีวังพล
4404กันทรวิชัย04954โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระจตุพรโพธิ์ศรีมาตย์
4404กันทรวิชัย04955โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะค่านายพิทยาพนิชนาพันธ์
4404กันทรวิชัย04956โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือยน้ำประจักษ์ขอบเพ็ชร์
4404กันทรวิชัย04957โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขอนยางสุมาลีรัตนทิพย์
4404กันทรวิชัย04958โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวขัวมยุรานาสีเคน
4404กันทรวิชัย04959โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุ่มดวงเดือนภูมิภักดิ์
4404กันทรวิชัย04960โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวนทรนงคำวิสิทธิ์
4404กันทรวิชัย04961โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเรียงลาวัลย์รัตนตระกูล
4404กันทรวิชัย04962โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกภูธณดลสิมหาบุตร
4404กันทรวิชัย04963โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขีอุฤทธิ์โทแก้ว
4404กันทรวิชัย04964โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเบาวิไล. มะธิโตปะนำ
4404กันทรวิชัย04965โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสุขนายศุภกิจมะธิโตปะนำ
4404กันทรวิชัย04966โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใส้จ่อสังวรณ์วรไวย์
4404กันทรวิชัย04967โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางจารุณีเนื่องพระแก้ว
4405เชียงยืน04970โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองซอนสมบูรณ์แก้วศรีจันทร์
4405เชียงยืน04972โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงบัญชาดวงทิพย์จันทร์
4405เชียงยืน04973โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฝกสุกัญญาชวนจิต
4405เชียงยืน04974โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ยวิวัฒนาอาจชมภู
4405เชียงยืน04975โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบุญชูประมูลจันสูนย์
4405เชียงยืน04976โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแบกจิราภรณ์สีดาพล
4405เชียงยืน04977โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสูงวรัญญาภูราศรี
4405เชียงยืน04978โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือเฒ่าอิทธิภาพภิรมย์
4405เชียงยืน04982โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนวนิดาสองจันทร์
4405เชียงยืน04983โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าบัวบานวงษ์กลางกุดวงษา
4406บรบือ04984โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่
4406บรบือ04985โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนอง
4406บรบือ04986โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงมัน
4406บรบือ04987โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่ายาว
4406บรบือ04988โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนราษี
4406บรบือ04989โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าตามา
4406บรบือ04990โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนทอง
4406บรบือ04991โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก
4406บรบือ04992โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม
4406บรบือ04993โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวมาศ
4406บรบือ04994โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูขาด
4406บรบือ04995โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโสกภารา
4406บรบือ04996โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปลาโด
4406บรบือ04997โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบกพร้าว
4406บรบือ04998โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโก
4406บรบือ04999โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปลือย
4406บรบือ05000โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม
4407นาเชือก05001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองม่วงคุณากรเจียมใจ
4407นาเชือก05002โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง
4407นาเชือก05003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดงสมัยบัวชา
4407นาเชือก05004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวแดง
4407นาเชือก05005โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหนองคูกิตติศักดิ์นกพรหมพะเนา
4407นาเชือก05006โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์
4407นาเชือก05007โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปอพาน
4407นาเชือก05008โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสระ
4407นาเชือก05009โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเม็ก
4407นาเชือก05010โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเข่าแตก
4407นาเชือก05011โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
4407นาเชือก05012โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลาขาว
4408พยัคฆภูมิพิสัย05013โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนติ้วสมพรเดชสิริพยัคฆ์
4408พยัคฆภูมิพิสัย05014โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยางน้อยเสกสรรค์เศรษฐกิจ
4408พยัคฆภูมิพิสัย05015โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหมีอรทัยญาติปราโมทย์
4408พยัคฆภูมิพิสัย05016โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็กคำสุบรรณ์พูนศิริ
4408พยัคฆภูมิพิสัย05017โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่นท้าวประมูลแก้วอารีย์
4408พยัคฆภูมิพิสัย05018โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรงแสงจันทร์ไชยศิริมงคล
4408พยัคฆภูมิพิสัย05019โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาสีนวลปัณรินทร์กัณโสภา
4408พยัคฆภูมิพิสัย05020โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบะบุญชื่นสีทิศ
4408พยัคฆภูมิพิสัย05021โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วงไสวมงคลพิศ
4408พยัคฆภูมิพิสัย05022โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลี่เกียรติศักดิ์บุรีมาตร์
4408พยัคฆภูมิพิสัย05023โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนจานสุทธิพงษ์ภารพันธ์
4408พยัคฆภูมิพิสัย05024โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเตาพิชญ์พิมลพันธุ์ยุรา
4408พยัคฆภูมิพิสัย05025โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแกเพื่อนพลวิเศษ
4408พยัคฆภูมิพิสัย05026โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะโบ่รัศมี สอนบุญชู
4408พยัคฆภูมิพิสัย05027โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองระเวียงเมธีโยธาทูล
4408พยัคฆภูมิพิสัย05028โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าเฒ่าทรงยศแก้วหานาม
4408พยัคฆภูมิพิสัย05029โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระแคนธิฐิมายาวไธสง
4408พยัคฆภูมิพิสัย05030โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระบากสมจิตรมุลศรีสุข
4408พยัคฆภูมิพิสัย05031โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองเสือชลิดาทองประสม
4408พยัคฆภูมิพิสัย13937โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขวาทุ่งเอกปกรณ์ นามคุณ
4409วาปีปทุม05032โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน
4409วาปีปทุม05033โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
4409วาปีปทุม05034โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
4409วาปีปทุม05035โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสือโก้กฉวีวรรณประภาศรี
4409วาปีปทุม05036โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงใหญ่กิตติธัช วัชรานุสรณ์
4409วาปีปทุม05037โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ชัยอาภรณ์รัตน์เนาวะดี
4409วาปีปทุม05038โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาดเพ็ญพรพินโย
4409วาปีปทุม05039โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังปทุม
4409วาปีปทุม05040โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแคนเฉลิมชัยจันทรจำนง
4409วาปีปทุม05041โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนาไทย
4409วาปีปทุม05042โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงัวบากฤษณะศรีสุนนท์พันธ์
4409วาปีปทุม05043โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าณัฐนภาส์หาหอม
4409วาปีปทุม05044โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาข่า
4409วาปีปทุม05045โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่
4409วาปีปทุม05046โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมันน้ำทิพวรรณอินทะรักษ์
4409วาปีปทุม05047โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูรพาสามัคคีอรสาลาวัลย์
4409วาปีปทุม05048โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประชาอาสา
4409วาปีปทุม05049โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือ
4409วาปีปทุม05050โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสนมะลิวันพิมพ์วิชัย
4409วาปีปทุม05051โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองหลาง
4409วาปีปทุม13938โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์บุญสินธ์สิงห์ไชย
4409วาปีปทุม13940โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเลาสัมฤทธิ์ปาปะขำ
4410นาดูน05052โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ทองร้อยดีคำวงค์
4410นาดูน05053โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแต้น้อยสุรัสพานิชย์
4410นาดูน05054โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าจั่นวิเชียรโทอินทร์
4410นาดูน05055โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบังเกษรเสนาโนฤทธิ์
4410นาดูน05056โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดงโพงกิตติปักกะสีนัง
4410นาดูน05057โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฝายสุรีย์ลอมโฮม
4410นาดูน05058โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวดงนวกานต์พิลาโสภา
4410นาดูน05059โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่ทิพวรรณศรีสวัสดิ์
4410นาดูน05060โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยางกัลยาณีปัจจัยมงคล
4410นาดูน05061โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ทองสำรวยทิพศรีราช
4410นาดูน11748โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผง
4410นาดูน13941โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกู่โนนเมืองวราภรณ์กรโสภา
4411ยางสีสุราช05062โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์เมตตาคุณวงศ์
4411ยางสีสุราช05063โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมากคำธันยนันท์ศิริจินดาวุฒิ์
4411ยางสีสุราช05064โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแคนอารีภรณ์โพธิบัติ
4411ยางสีสุราช05065โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งง้าวศิริมารินทะราช
4411ยางสีสุราช05066โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรังสุดตาเสนารินทร์
4411ยางสีสุราช05067โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขสำราญดนัย ยอดญาติไทย
4411ยางสีสุราช05068โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังดีวิทยาหนองแบก
4411ยางสีสุราช05069โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสันตุรดาศาแสนหล้า
4411ยางสีสุราช05070โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
4411ยางสีสุราช11749โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงจานภักดีไชยเยศ
4412กุดรัง05071โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดรัง
4412กุดรัง05072โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์
4412กุดรัง05073โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแหน
4412กุดรัง05074โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลิงแฝก
4412กุดรัง05075โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
4412กุดรัง05076โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแคน
4412กุดรัง05077โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแสง
4412กุดรัง05078โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวนา
4413ชื่นชม04968โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชื่นชม
4413ชื่นชม04969โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
4413ชื่นชม04971สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
4413ชื่นชม04979โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีสว่าง
4413ชื่นชม04980โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสวรรค์
4413ชื่นชม04981โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง
หมายเหตุ : ข้อมูลได้จากการสำรวจออนไลน์ http://203.157.185.7/boss ##G-CHAT