งานวิจัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 ผลลัพธ์
#อำเภอเจ้าของงานวิจัยผลงานวิจัยบทคัดย่อวันที่/ปีผลงาน
1ไม่มีงานวิชาการสสจ.มคและหน่วยงานในสังกัดสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 25592016-12-15
2เมืองมหาสารคามนางสาวปาริชาต ปกิรณะการศึกษาปีที่สูญเสียจากการตายก่อนวัยอันควรด้วยสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ของจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 25572016-12-15
3เมืองมหาสารคามนางกมลเนตร พินทะปะกังการศึกษาอัตราการใช้โลหิต และการลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมโลหิตแบบ Type and Screen ในโรงพยาบาลมหาสารคาม2016-12-15
4เมืองมหาสารคามนางชูวงศ์ คชสารการประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลและนวัตกรรมการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก หอผู้ป่วยเด็กโต โรงพยาบาลมหาสารคาม2016-12-15
5เมืองมหาสารคามวิไลพร พิณนาดิเลย์การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลขณะส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST ยก2016-12-15
6เมืองมหาสารคามนางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูลการพัฒนาระบบบริการช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน ภายใต้บริบทของโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งและเครือข่ายบริการ2016-12-15
7โกสุมพิสัยนางสาวบุษบา บุญเรืองเศษการพัฒนากระบวนการทดสอบ IQC งานเคมีคลินิกให้ผ่านรอบแรกในการ Run Control โดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน2016-12-15
8โกสุมพิสัยนางสาว บุษบา บุญเรืองเศษการพัฒนากระบวนการทดสอบ IQC งานเคมีคลินิกให้ผ่านรอบแรกในการ Run Control โดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน2016-12-15
9โกสุมพิสัยนายยศศักดิ์ หาญชาญเลิศการฝึกพูดเด็กปากแหว่งเพดานโหว่โดยเครือข่ายของชุมชนอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม2016-12-15
10เชียงยืนนายยอดพร โพธิดอกไม้การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างกลยุทธ์ ในโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล2016-12-15
11วาปีปทุมนางพนารัตน์ มัชปะโมการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืดโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย บริการสุขภาพในเขตอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม2016-12-15
12วาปีปทุมนางกันยา แย้มพยุงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหืดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านนาเลาตาบลหนองไฮ อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามปี 25582016-12-15
13ยางสีสุราชนายกำทร ดานารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตาบลบ้านกู่ อาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม2016-12-15
14ยางสีสุราชนายกำทร ดานาการพัฒนาบทบาทการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัวและภาคีเครือข่ายในชุมชน2016-12-15
15ยางสีสุราชนายศุภชัย แพงคำไหลผลการดาเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการใช้ยาสเตียรอยด์ในกลุ่มผู้สูงอายุ พื้นที่ ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม2016-12-15