แสดง 141 ถึง 160 จาก 302 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
141169ประชุมเตรียมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมฯ2018-12-072018-12-07วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ประชุมเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 1 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม และมีนายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
142170กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ2018-12-072018-12-07ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง และร่วมเปิดนิทรรศการศาสตร์พระราชา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
143171สสจ.มหาสารคามร่วม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)2018-12-072018-12-07วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมงานรณรงค์เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกล่าวเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในลักษณะการนำมือขวาและมือซ้ายไขว้กัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล จากนั้นได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร แก่เยาวชน และประชาชน ที่ได้รับรางวัลภาพวาดเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สำหรับงาน กำหนดขึ้นอย่างเป็นสากล ในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี อันมีที่มาจากการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติการด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้น ประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ ประเทศแม็คซิโก จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) สำหรับประเทศไทย รัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน และให้เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
144167ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"2018-12-062018-12-06วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
145165พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2018-12-052018-12-05วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่วัดมหาชัย(พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วม ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคาม พร้อมด้วยนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจ.มหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผวจ.มหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผวจ.มหาสารคาม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
146166วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ2018-12-052018-12-05วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วม ถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำผู้เข้าร่วมพิธี ถวายบังคมด้วยความพร้อมเพรียงกัน โดยพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จังหวัดมหาสารคามจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 25610000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1471682018-12-042018-12-04วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ ได้เข้าร่วมประชุมในกองอำนวยการร่วม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ และได้นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตรวจวัดไข้ข้าราชการที่เข้าร่วมรับเสด็จ ในครั้งนี้ ด้วย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
148164ประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ2018-11-302018-11-30ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
149163การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)2018-11-222018-11-22วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังการมอบนโยบายและแนวทางดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ร่วมกับการส่งเสริมการสร้างสุขในองค์กร (Happy MOPH) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และมีการร่วมกันแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารและทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกกำลังกายเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนด้วย ภายใต้กิจกรรม "PMQA & Happy MOPH"0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
150180หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม2018-11-212018-11-21วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
151162ผู้ว่าฯชวนเดิน หมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม2018-11-182018-11-21วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่บริเวณลานหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน รับมอบคฑาหมอชวนวิ่ง จากบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนนักวิ่งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งต่อไปยัง จ.นครราชสีมา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ปล่อยตัวกิจกรรมเดิน – วิ่ง ระยะสั้นภายในจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร และได้ร่วมเดิน – วิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เริ่มจากจุดสตาร์ทหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม ผ่านหน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม และใช้จุดกลับตัวหน้าวัดบ้านค้อ เดิน – วิ่ง กลับมาตามเส้นทางเดิมเพื่อเข้าเส้นชัย ในบรรยากาศเดิน – วิ่ง ที่สนุกสนานคึกคัก นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของทุกโรงพยาบาล จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน หรือวิ่งที่ถูกวิธี ภายใต้โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่ถูกวิธี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน รวมไปถึงส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วย นอกจากนี้ กิจกรรมหมอชวนวิ่งยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ 50 ปีแพทยสภา โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2561โดยเส้นทางของกิจกรรมในวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. จะมีการปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่นจากจังหวัดมหาสารคาม มุ่งหน้าสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. พิธีปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่น มุ่งหน้าสู่จันทน์ผางาม รีสอร์ท อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 85 กิโลเมตร และวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. เริ่มพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่น ระยะทางรวม 51 กิโลเมตร โดยแวะจุดนัดพบที่เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เพื่อดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นมุ่งหน้าไปยังสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ระยะทาง 7 กิโลเมตร และร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดนครราชสีมารอบสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ระยะทาง 3 กิโลเมตร ก่อนจะทำพิธีส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่ง แล้วเดินทางกลับจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางจะมีจุดบริการน้ำดื่มทุก 2.5 กิโลเมตร และจุดเปลี่ยนตัวทุก 5 กิโลเมตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
152181วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 25612018-11-142018-11-14วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
153182สสจ.มหาสารคาม รณรงค์มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน2018-11-132018-11-13วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุลากรสาธารณสุข ร่วมรณรงค์มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดในการใช้รถใช้ถนน และกำหนดให้พื้นที่ทั้งหมดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นเขตพื้นที่ควบคุมวินัยจราจร สวมหมวกกันน็อคและคาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เมาไม่ขับและ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ใช้รถผ่านเข้า/ออกบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนน โดยให้ถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน ที่จะต้องปฏิบัติให้อยู่ในวิถีชีวิต และเป็นหน้าที่ที่บุคลากรขององค์กร จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
154183แถลงข่าวในการจัดกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง”2018-11-122018-11-12วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และนายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ร่วมกันแถลงข่าวในการจัดกิจกรรม "หมอชวนวิ่ง” ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เวลา 15.00 น. ร่วมต้อนรับทีมวิ่งผลัดคฑาจาก จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ เวลา 16.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ณ จุด start ระยะทาง 4.7 กม. ร่วมกิจกรรมภายในงานมากมาย สำหรับกิจกรรมหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุขนั้น เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้ให้ความสำคัญในการด้านกีฬา และการออกกำลังของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด โดยซื้อเสื้อ "หมอชวนวิ่ง” ราคาตัวละ 200 บาทเท่านั้น0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
155184Nurses Run For Health 20182018-10-282018-10-28เขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม จัดงานพยาบาลชวนวิ่ง น้อมรำลึกสมเด็จย่า ต้นแบบรักสุขภาพของปวงชนชาวไทย (28 ต.ค.61)ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาและร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล ปี 2561 (Nurses Run For Health on National Nurses Day 2018) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีบุคลากรในวงการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข รวมถึงบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งจำนวนมาก ในระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร เป็นการแสดงพลังของพยาบาลวิชาชีพและเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพและรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก ใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการพยาบาลไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ได้ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” และในปี 2561 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาลทั่วประเทศ (Nurses Run For Health on National Nurses Day 2018) โดยความร่วมมือสนับสนุนจากเครือข่ายองค์กรพยาบาลจากเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์(ร้อยแก่นสารสินธุ์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม สำหรับประเภทการวิ่งแบ่งเป็นประเภทเดินวิ่งระยะทาง 2.5 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นจากที่ว่าการอำเภอ เมือง ไปตามเส้นทาง ถ.นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ริมคลองสมถวิล เลี้ยวสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าสู่จุดสิ้นสุดเส้นชัย ส่วนประเภทระยะทาง 5 กิโลเมตร ใช้เส้นทางเดียวกันจนถึงสี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม ตรงไปผ่านริมคลองสมถวิล เลี้ยวเข้า ถ.นครสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และจุดสิ้นสุด ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง โดยผู้ที่ผ่านเข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
156185ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 25622018-10-242018-10-24วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานและมอบนโยบาย ในการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ถึง 2564 และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปี 2562 สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ และการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กับผู้บริหารหน่วยงานในการควบคุมกำกับ ของปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
157159ยินดีต้อนรับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2018-01-192018-01-19วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ยินดีต้อนรับ นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
158160นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่อำเภอเมือง2018-01-112018-01-11ในวันที่ 11 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะ นิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงพื้นที่อำเภอเมือง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
159161อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2018-01-092018-01-10ระหว่างวันที่ 9 -10 มกราคม 2561สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการของ อสม.ดีเด่น และนวัตกรรมสุขภาพชุมชนของ อสม.ดีเด่น ในพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
160158 สสจ.มหาสารคามร่วมออก หน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม2017-11-292017-11-29วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลแกดำ โรงพยาบาลกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย รพ.สต.บ้านมะกอก ออกหน่วยแพทย์จิตอาสา "ทำดีด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านหนองแข้ ตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้มีประชาชนมารับบริการ รักษาโรคทั่วไป 63 ราย ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยติดเตียง 4 ราย อีกทั้งยังมีการมอบถุงยังชีพแกครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากโรงพยาบาลแกดำ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม