แสดง 121 ถึง 140 จาก 227 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
121115สสจ.มหาสารคาม ลงตรวจพื้นที่และความพร้อมในการเตรียมหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2017-10-242017-10-24วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงตรวจพื้นที่และความพร้อมในการเตรียมหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ การคัดกรอง การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทั้งด้านสุขภาพ-ด้านจิตใจ ร่วมถึงการส่งต่อผู้ป่วย ให้ได้รับความปลอดภัยและรวดเร็วที่สุด และตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการรองรับผู้ป่วย เพื่อความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 25600000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
122118สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2017-10-242017-10-24 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้ 1.การายงานของ EOC ในภารกิจใดๆ ขอให้ครบถ้วนใน EOC อำเภอทุกอำเภอ โดยให้ภารกิจระดับจังหวัดติดตามข้อมูลนั้นๆ ให้ครบถ้วน แล้วรายงานความก้าวหน้าในการประชุม EOC ครั้งถัดไป 2.ขอให้ทุกกลุ่มภารกิจติดตามงานที่มอบหมายให้หน่วยงาน/ทีม/EOC อำเภอดำเนินการ ว่ามีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่ แล้วรายงานความก้าวหน้าในการประชุม EOC ครั้งถัดไป 3.ขอให้กลุ่มภารกิจ Operations ทุกทีม (ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่) จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้พร้อมปฏิบัติงานให้เสร็จเรียบร้อยตั้งแต่คืนวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และมอบหมายเวรยามดูความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการด้วย 4.ขอให้เลขานุการ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) ร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์ จัดทำ Daily News (One Page) กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ทุกวันที่มีการปฏิบัติกิจกรรม) ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ของทีม EOC ระดับจังหวัดและ EOC ระดับอำเภอทุกอำเภอ ให้จัดส่ง (1) สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้วย (2) ระชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามเพื่อรวบรวมเป็นหลักฐานงานพระราชพิธีสำคัญ 5.การปฏิบัติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 (วันหยุดราชการ) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน การปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่แต่งตั้งและมอบหมายจนครบถ้วน และสมพระเกียรติกลุ่มที่ 2 ไม่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้ง แต่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขอให้กลุ่มงาน/หน่วยงานทำการอนุมัติให้ปฏิบัติตามที่กลุ่มงาน/หน่วยงานจะมอบหมาย จนครบถ้วน และสมพระเกียรติกลุ่มที่ 3 ไม่มีชื่อในคำสั่งแต่งตั้งและไม่ต้องปฏิบัติงานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรของหน่วยงาน ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ประชาชนที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) อย่างสมพระเกียรติ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
123119ประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านการแพทย์ฯ2017-10-242017-10-24วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านการแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
124114ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวาย2017-10-232017-10-23วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ได้ติดตามการดำเนินงานและการเตียมความพร้อม และข้อสั่งการดังนี้ สรุปการประชุม EOC : 23 ตุลาคม 2560 1.ให้ศูนย์สั่งการ อบจ.รายงานสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทุกเรื่องในวันที่ 26 ตุลาคม60ตั้วแต่เวลา 06.00ถึง06.00 ของวันที่ 27ตุลาคม60 2. เพิ่มห้วงเวลาในการเปิดศูนย์ EOC จากเวลาเดิมที่นัดหมาย เป็นเพิ่มห้วงเวลาที่ชัดเจน 3. หัวหน้าภารกิจแต่ละกล่อง สรุปรายงานสถานการณ์ที่ผ่านมาใน24ชม. กิจกรรมที่เกิดขึ้น แผนการทำงาน วัดผลลัพธ์. และ กิจกรรมที่จะทำต่อไปอีก 24ชม. นำเสนอเป็น PowerPoint และส่งเอกสารรายงาน 1ชม.ก่อนเปิดศูนย์ EOC ให้ เลขา ดร.สงัด เพื่อรวบรวมส่ง IC ท่านนพ.ภาคี 4. การแต่งกาย ย้ำตาม VDO Conference ข้าราชการที่ไม่เกี่ยวข้องในงานใส่เชิ้ตขาว สวมปลอกแขน กากบาทเขียว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
125116สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ2017-10-232017-10-23วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมกับนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และได้มีสรุปข้อสั่งการ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเรื่องการฝึกซ้อม วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ นัดหมายเวลา 8.00 น ทุกหน่วยงาน ทุกคน. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติงานทุกภารกิจร่วมกันของทุกหน่วยงาน เวลา 10.00 น. แบ่งกลุ่มภารกิจฝึกซ้อมตามแผนการซ้อม กำหนดภารกิจฝึกซ้อมในช่วงภาคคำ่เพื่อทดสอบระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบเสียง การแต่งกายของทีมงานจิตอาสาการแพทย์ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้ ให้ปฎิบัติตามข้อสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุขทีมหน่วยแพทย์/หน่วยปฐมพยาบาล แต่งกาย ดังนี้ 1.1 แพทย์ สวมเสื้อกาวน์สีขาว สวมปลอกแขนขาว กากบาทสีเขียว 1.2 พยาบาลสวมชุดพยาบาลสวมปลอกแขนสีขาวกากบาทสีเขียว 1.3 บุคลากรการแพทย์วิชาชีพอื่นให้สวมเสื้อสีขาวสวมปลอกแขนขาวกากบาทสีเขียว 1.4 จิตอาสาการแพทย์ สวมชุดพระราชทาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
126117สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช2017-10-232017-10-23วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานด้านหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายแพทย์ภาคี ทรัพย์ภิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการนำส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชน พสกนิกรจังหวัดมหาสารคาม ทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทยตลอดมา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
127110วันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.25602017-10-212017-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวันรักษ์ต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 เพื่อน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
128111สสจ.มหาสารคามเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลตามโครงการอุปสมบทฯ2017-10-212017-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารเพลตามโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
129112ร่วมประชุม Video Conference และ เปิดศูนย์ EOC จังหวัดมหาสารคามฯ2017-10-212017-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม Video Conference ศุนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และเปิดศูนย์ EOC จังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการทดสอบระบบสื่อสารระหว่างศูนย์ EOC จังหวัด กับศูนย์ EOC อำเภอ ทั้ง 3 ระบบ คือระบบสื่อสารหลัก ผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบสำรอง ใช้โทรศัพท์พื้นฐาน/โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ /เบอร์โทร. 043-777811 ติดต่อสายตรง ศูนย์ EOC สสจ มหาสารคาม และระบบวิทยุสื่อสาร VHF/FM คลื่นความถี่ 154.925 ทั้ง 13 อำเภอ ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ติดตามการดำเนินงานของ EOC ทุกอำเภอ ดังนี้ 1. การตั้งศูนย์ EOC ให้จัดตั้งห้องปฎิบัติการ แยกจาก ER / จัดตั้งศูนย์ EOC ที่ รพ. หรือ สสอ. เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบการให้บริการปกติของ ER 2 ไม่ควรกำหนดเบอร์โทรศัพท์สายตรง ศูนย์ EOC อำเภอ เป็นเบอร์ติดต่อ ห้องฉุกเฉิน ER. ของ รพ. 3 ให้ศูนย์ EOC จังหวัด /IT/ทดสอบระบบติดต่อสื่อสาร ระหว่างศูนย์จังหวัดและอำเภอ ทุกวัน/ทดสอบการติดต่อเบอร์ ผอ. รพ./สสอ. /เบอร์สายตรง เวลา 08.00 น 4. แจ้งเบอร์ติดต่อสายตรง. ศูนย์ EOC จังหวัด 043 -777811 5 Liaison จัดทำFlow chart ระบบสื่อสารสั่งการ Single Command ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบแนวทางปฏิบัติ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
130109สสจ.มหาสารคาม ร่วมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 25602017-10-202017-10-20วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลต้นแบบ มอบโล่ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ และพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับ ประเทศในปี 2560 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มีต่อสังคม และความสามัคคีในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพให้คงไว้ซึ่งความศรัทธาและยอมรับจากประชาชนดังเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลบำบัดโรค ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ ดังนั้น ผู้ที่จะก้าวมาสู่วิชาชีพการพยาบาล นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละ อดทนและเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จึงจะได้รับการยกย่องศรัทธาและเป็นที่พึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
131108เตรียมความพร้อมด้านแพทย์และสาธารณสุข ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช2017-10-192017-10-19วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มค. เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมด้านแพทย์และสาธารณสุข ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
132107สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม รพ.สต.ดอนจำปา อ.โกสุมพิสัย 2017-10-182017-10-18วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน )และทีมลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย ที่มีหมู่บ้านที่ถนนถูกตัดขาด 3 หมู่บ้าน การเดินทางเข้า ออกหมู่บ้านต้องใช้เรือเท่านั้น เยี่ยม รพ.สต.ดอนจำปา ที่เคยถูกน้ำท่วม รับฟังบรรยายสรุปความเดือดร้อนของ รพ.สต.ของชุมชนและสั่งให้การช่วยเหลือแก่ รพ.สต หลังจากนั้นก็นั่งเรือเข้าหมู่บ้านม่วงใหญ่ เยี่ยมคนไข้ที่บ้าน มอบยาพื้นฐาน มอบอาหาร พบผู้นำชุมชน มอบส้วมกระดาษ ยา รองเท้าบู้ท อาหาร ขนมและน้ำ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
133106สสจ.มหาสารคาม ลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต รพ.สต.มะค่า อ.กันทรวิชัย2017-10-172017-10-17วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และทีมลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วมในเขต รพ.สต.มะค่า อ.กันทรวิชัย ที่มีหมู่บ้านที่ถนนถูกตัดขาด การเดินทางเข้า ออกหมู่บ้านต้องใช้เรือเท่านั้น รับฟังบรรยายสรุปความเดือดร้อนของ รพ.สต.ของชุมชนและสั่งให้การช่วยเหลือแก่ รพ.สต ลงพื้นที่เยี่ยมคนไข้ที่บ้าน มอบยาพื้นฐาน มอบอาหารพบผู้นำชุมชน มอบส้วมกระดาษ ยา รองเท้าบู้ท อาหาร ขนมและน้ำ 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
134105ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร2017-10-162017-10-16วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย (สสอ.เมือง/สสอ.กันทรวิชัย/สสอ.โกสุมพิสัย/สสอ.เชียงยืน) ณ ห้องประชุมทับทิมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
135104ประชุม VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 92017-10-122017-10-12วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุม VDO Conference การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 และกรณีอุทกภัย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
136103สสจ.มหาสารคาม ร่วมปลูกต้นไม้แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข2017-10-102017-10-10วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
137102ประเมินผลการปฎิบัติราชการอำเภอวาปีปทุม2017-08-092017-08-09ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกประเมินผลการปฎิบัติราชการ (KPIs) ปีงบประมาณ 2560 อำเภอวาปีปทุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
138101ประเมินผลการปฎิบัติราชการอำเภอชื่นชม2017-08-082017-08-08ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกประเมินผลการปฎิบัติราชการ (KPIs) ปีงบประมาณ 2560 อำเภอชื่นชม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
139100ประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย”2017-08-022017-08-02ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย”(The Second International Conference on Health 2017 : Healthy Aging – Anti Aging) เน้นยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ และคุณภาพการบริการแก่ประชาชนให้เทียบเท่านานาชาติ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ว่าด้วยเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย” (The Second International Conference on Health 2017 : Healthy Aging – Anti Aging) ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข ทั้งในเขตสุขภาพที่ 7 และผู้สนใจอื่นๆ รวมกว่า 1,200 คน แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระดับชาติ ในการดูแลผู้สูงอายุครบทุกมิติ มีการบูรณาการการทำงานในระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแผนงานและโครงการ สู่พื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อมุ่งหวังให้การดูแลผู้สูงอายุก้าวไปสู่ 3 S ได้แก่ Strong, Social และ Security การประชุมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการระดับชาติและระดับสากล ได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการที่ทันสมัย เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และการดูแล การรักษา และการพยาบาลผู้สูงอายุในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งประเภทโปสเตอร์ และ Oral Presentation จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต และก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานของทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นโอกาสในการพบปะ สังสรรค์ สร้างมิตรไมตรี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการขยายความรู้และแนวคิดที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีก นับว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน ผู้ป่วย และวงการสาธารณสุข เป็นการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลล่าสุดของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ประมาณการจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทย ในช่วงปี 2547-2550 พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเกือบสองแสนคนต่อปี ทั้งนี้เพราะมีการป้องกันโรค และมีความสามารถในการดูแลตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บทำให้มีอายุยืนยาว แต่ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือคุณภาพ จึงก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งด้านอื่นๆ และเกิดภาระต่อระบบบริการตลอดจนงบประมาณด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลกระทบถึงประเทศโดยรวม จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้หัวข้อการประชุม "The Second International Conference on Health 2017 : Healthy Aging - Anti Aging" เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 7 ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพ และการบรรยายวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาการของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 7 ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการแก่ประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข จาก ๔ จังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๗ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นอื่นๆ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คน โดยรูปแบบของการจัดประชุมจะมีการบรรยายวิชาการ การสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานประเภทวาจา และการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ พร้อมทั้งการจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้ สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ บุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพ และการบรรยายต่างๆ ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาการของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ให้มีคุณภาพทัดเทียมนานนาชาติ และเป็นการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพบริการสำหรับการพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชนต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
14099พอ.สว.อำเภอนาเชือก2017-07-262017-07-26ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม