แสดง 101 ถึง 120 จาก 192 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
101103สสจ.มหาสารคาม ร่วมปลูกต้นไม้แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงสาธารณสุข2017-10-102017-10-10วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
102102ประเมินผลการปฎิบัติราชการอำเภอวาปีปทุม2017-08-092017-08-09ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกประเมินผลการปฎิบัติราชการ (KPIs) ปีงบประมาณ 2560 อำเภอวาปีปทุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
103101ประเมินผลการปฎิบัติราชการอำเภอชื่นชม2017-08-082017-08-08ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกประเมินผลการปฎิบัติราชการ (KPIs) ปีงบประมาณ 2560 อำเภอชื่นชม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
104100ประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย”2017-08-022017-08-02ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย”(The Second International Conference on Health 2017 : Healthy Aging – Anti Aging) เน้นยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ และคุณภาพการบริการแก่ประชาชนให้เทียบเท่านานาชาติ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ว่าด้วยเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้หัวข้อ “ไขปริศนาผู้สูงอายุ ชนะโรค ชะลอวัย” (The Second International Conference on Health 2017 : Healthy Aging – Anti Aging) ณ ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในนามจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข ทั้งในเขตสุขภาพที่ 7 และผู้สนใจอื่นๆ รวมกว่า 1,200 คน แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนระดับชาติ ในการดูแลผู้สูงอายุครบทุกมิติ มีการบูรณาการการทำงานในระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และกำหนดแผนงานและโครงการ สู่พื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อมุ่งหวังให้การดูแลผู้สูงอายุก้าวไปสู่ 3 S ได้แก่ Strong, Social และ Security การประชุมครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการระดับชาติและระดับสากล ได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการที่ทันสมัย เกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และการดูแล การรักษา และการพยาบาลผู้สูงอายุในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งประเภทโปสเตอร์ และ Oral Presentation จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต และก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานของทุกภาคส่วน อีกทั้งเป็นโอกาสในการพบปะ สังสรรค์ สร้างมิตรไมตรี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการขยายความรู้และแนวคิดที่มีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปอีก นับว่าโครงการนี้ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน ผู้ป่วย และวงการสาธารณสุข เป็นการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลล่าสุดของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ประมาณการจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทย ในช่วงปี 2547-2550 พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเกือบสองแสนคนต่อปี ทั้งนี้เพราะมีการป้องกันโรค และมีความสามารถในการดูแลตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บทำให้มีอายุยืนยาว แต่ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี หรือคุณภาพ จึงก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งด้านอื่นๆ และเกิดภาระต่อระบบบริการตลอดจนงบประมาณด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลกระทบถึงประเทศโดยรวม จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้หัวข้อการประชุม "The Second International Conference on Health 2017 : Healthy Aging - Anti Aging" เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 7 ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพ และการบรรยายวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาการของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ 7 ให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการแก่ประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุข จาก ๔ จังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๗ ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นอื่นๆ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ คน โดยรูปแบบของการจัดประชุมจะมีการบรรยายวิชาการ การสัมมนาวิชาการ การนำเสนอผลงานประเภทวาจา และการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ พร้อมทั้งการจัดซุ้มนิทรรศการให้ความรู้ สำหรับผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ บุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมด้านสุขภาพ และการบรรยายต่างๆ ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาการของบุคลากรในเขตสุขภาพที่ ๗ ให้มีคุณภาพทัดเทียมนานนาชาติ และเป็นการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพบริการสำหรับการพัฒนาระบบบริการแก่ประชาชนต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
10599พอ.สว.อำเภอนาเชือก2017-07-262017-07-26ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
10698ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 2/25602017-07-122017-07-12ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 7 และนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการ แบบบูรณาการ ร่วมกับ สํานักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะ โดยมี นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
10797โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน2017-07-072017-07-07วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
10896(พอ.สว.) จังหวัดมหาสารคาม เฉพาะกิจ2017-07-042017-08-04พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. วันนี้(4ก.ค.60)ที่โรงเรียนบ้านภูดิน ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม) ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ครู นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเปิดกิจกรรมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และเยี่ยมเยียนประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยกิจกรรมที่ให้บริการในวันนี้ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรม หน่วยแพทย์แผนไทย หน่วยให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การให้บริการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม คณะหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 1 แสนตัว นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จังหวัดมหาสารคาม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. เมื่อ พ.ศ. 2555 ในลำดับที่ 55 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งในวันนี้อำเภอเมืองมหาสารคาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ ได้จัดกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดี สืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่าน โดยการนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
10995สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”2017-06-262017-06-26สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” และเผาทำลาย กัญชา, พืชกระท่อม (26มิ.ย.60)ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และมอบเกียรติบัติแก่สถานประกอบการและเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย โรงงานสีขาว จำนวน 17 แห่ง เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด จำนวน 3 องค์กร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว และองค์กรที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายแรงงานแก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” และแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเผาทำลายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา, พืชกระท่อม) จำนวน 120 รายการ น้ำหนักรวม 357.44 กิโลกรัม ซึ่งเป็นของกลางที่เก็บรักอยู่ที่สถานีตำรวจในสังกัด0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11094ประชุมทำแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน2017-06-232017-06-23 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมทำแผนปฎิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถปฎิบัติงานได้จริง ตามโครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาระบบปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินและทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ณ ห้องประชุม บุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11192บุญซำฮะ 2017-06-222017-06-22ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.09 น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้แทนท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมพิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์หลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองมหาสารคาม เนื่องในพิธีบุญซำฮะ เพื่อชำระจิตใจให้สะอาด ปัดเป่าขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลออกไปจากชุมชน หมู่บ้าน ทำให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เกิดความสมานฉันท์ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่โบราณ โดยมี นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11293ประชุม 2P Safety & RM 2017-06-222017-06-22ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน ในการประชุม 2P Safety & RM ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11391หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)2017-06-212017-06-21ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามจัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11490ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-06-132017-06-13วันที่ 13 มิถุนายน 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (PMQA) ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 18/2560 ณ ห้องประชุมทับทิมชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11589ประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 25602017-06-052017-06-05วันที่ 5 มิถุนายน 2560 จังหวัดมหาสารคามรับการประเมินจากคณะกรรมการในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2560 รอบที่ 1 (รอบลงพื้นที่) นอกจากนี้ยังมีชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนานกเขียนตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม และชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านป่าปอ-คุยปอ ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย เข้ารับการประเมินร่วมด้วย ซึ่งทั้งจังหวัดและชมรมทั้ง 2 ชมรม จะต้องเข้ารับการประเมินรอบที่ 2 (รอบเมืองทองธานี) ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองทองธานี0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11688ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม25602017-05-312017-05-31วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม และได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนำเสนอผลงานวิชาการด้านสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11787อบรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาผู้ให้บริการในการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม2017-05-292017-05-29วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การอบรมพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาผู้ให้บริการในการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดมหาสารคาม (สสส.) ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11884ประชุมคืนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อดำเนินกิจกรรมประชารัฐร่วมใจส่งเสริมป้องกันโรคในผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 2017-05-262017-05-26ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลบรบือ โดยนายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคืนข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อดำเนินกิจกรรมประชารัฐร่วมใจส่งเสริมป้องกันโรคในผู้สูงอายุ เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 ณ ห้องสันตรัตน์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
11985มหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25602017-05-252017-05-25ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดมหกรรมวิชาการด้านสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
12083อบรมเชิงปฏิบัติการหลักเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 2017-05-242017-05-24นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับหมอครอบครัว รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดอบรมวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม