แสดง 81 ถึง 100 จาก 302 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
81245ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอโกสุมพิสัย2020-11-242020-11-24วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่ 3 พร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 4 หน่วยงาน คือ 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม 3.สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม 4.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอโกสุมพิสัย (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอกันทรวิชัย และนายจำนง ศรีทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอโกสุมพิสัย ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอกันทรวิชัย โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอโกสุมพิสัย ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอโกสุมพิสัย มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
82239สสจ.มหาสารคาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 อำเภอยางสีสุราช2020-11-172020-11-17วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) และการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 ทีมที่2 พร้อมด้วยนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทีมเยี่ยมเสริมพลังประกอบด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 2 หน่วยงาน คือ 1.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม 2.คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีนายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอยางสีสุราช (ประธาน พชอ.) และคณะกรรมการ พชอ./ส่วนราชการระดับอำเภอยางสีสุราช และนายยุทธศาสตร์ แก้ววิเศษ สาธารณสุขอำเภอยางสีสุราช ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 และ การดำเนินงานของ พชอ.อำเภอยางสีสุราช ปี 2563 และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และทีมเยี่ยมเสริมพลัง ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายของอำเภอยางสีสุราช โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอยางสีสุราช ได้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 เพื่อประชาชนอำเภอยางสีสุราช มีระดับไอคิวดี มีการศึกษาดี มีอาชีพดี มีรายได้เหมาะสม มีครอบครัวดี มีความปลอดภัย และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันส่งผลให้มีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
83236เตือน!! ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV 2020-11-162020-11-16 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามแจ้งเตือนประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม เฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ซึ่งสถานการณ์โรค RSV เฉพาะในส่วนจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้ - มีรายงานพบผู้ป่วยรายแรก วันที่ 18 สค. 2563 เป็นเด็กอายุ 2 ปี 4 เดือน ที่ อ.เมือง - เดือน ตค. 2563 มีรายงานผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 19 -31 ตค. รวม 15 ราย ในพื้นที่ อ.เมือง/อ.บรบือ อำเภอละ 3 ราย อ.วาปีปทุม,กันทรวิชัย,นาเชือก อำเภอละ 2 ราย และอ. พยัคฆภูมิพิสัย,โกสุมพิสัย,เชียงยืน อำเภอละ 1 ราย - เดือน พย. 2563 มีรายงานผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1-10 พย.2563 รวม 21 ราย ในพื้นที่ อ.เมือง 9 ราย/ โกสุมพิสัย 4 ราย/เชียงยืน 3 ราย/กันทร 2 ราย และนาเชือก,ยางสี,กุดรัง อำเภอละ 1 ราย โดยเกือบทั้งหมด เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และส่วนใหญ่เรียนในศูนย์เด็กเล็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน ในจังหวัดมหาสารคาม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุอสมท. โดยรองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในรายการผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน ในเรื่องโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (RSV) และช่องทางสื่อสารโซเชียลอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลในการป้องกันโรค กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ในการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค และปิดศูนย์เด็กเล็กที่มีรายงานการเกิดโรค และให้ทางศูนย์เด็กเล็กได้ทำความสะอาดห้องเรียน พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน ข้าวของเครื่องใช้ ของเล่นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมถึงการให้ความรู้เรื่อง RSV แก่ครูและผู้ปกครอง เน้นการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ครูควรเพิ่มระยะเวลา การล้างมือของเด็กให้ถี่ขึ้น พร้อมทั้งติดตามผู้ป่วย และเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ เนื่องจากโรค RSV เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ติดต่อได้โดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง น้ำมูกน้ำลาย จากการ ไอ จาม รดกัน พบได้ในทุกกลุ่มวัย แต่อาการจะรุนแรงในกลุ่มเด็กเล็ก และผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี รวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือผู้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ จึงต้องมีการให้ความรู้และการป้องกันแก่ประชาชน ดังนี้ 1.หมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ บ่อยๆสอนให้เด็กล้างมืออย่างถูกต้อง 2.ทำความสะอาดบ้าน ของใช้ของเล่น และซักเสื้อผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วยและไปสถานที่แออัด ควรงดออกนอกบ้านในช่วงไม่สบาย 4.รักษาสุขอนามัยและไม่ใช้ของร่วมกัน 5.ควรปิดปากและจมูกเวลาไอจามด้วยหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 6.สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองควรสังเกตอาการบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เมื่อมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด ควรแยกเด็กออกจากเด็กปกติ และพาไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาต่อไป 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
84237สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามปี 25632020-11-162020-11-16วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกดำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธาน การตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคามปี 2563 โดยมี นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอแกดำ นายหัสชา เนือยทอง นายวัฒนะ ศรีวัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอแกดำ ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ การดำเนินงานของ พชอ.และภาคีเครือข่ายอำเภอแกดำ การแสดง To Be Number One dancercise ของโรงเรียนวังแสง พร้อมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
85238สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม 1/25642020-11-162020-11-16วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม และมอบนโยบายการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เพื่อการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยที่สิ้นสุดสัญญารับการสนับสนุนรถจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกลไกการจัดการและการอภิบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ พร้อมทั้งมีการประชุมเพื่อพิจารณาการบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
86235โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติด้านการป้องกัน เอชไอวีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก2020-11-102020-11-10เรือนจำจังหวัดมหาสารคามได้รางวัลเรือนจำดีเด่นระดับประเทศได้รับโล่เชิดชูเกียรติและจัดแสดงผลงาน ในการดำเนินงานโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม ซึ่งการดำเนินงานการคัดกรองเอชไอวี เอดส์ ไวรัสตับอักเสบและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับ และก่อนพ้นโทษเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับประเทศ เรือนจำจังหวัดมหาสารคามได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในฐานะทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ ช้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
87234 จังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2020-11-092020-11-09จังหวัดมหาสารคาม โดยชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม นำทีมเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 91 ทีม แบ่งเป็น 3 รุ่น จังหวัดมหาสารคาม มีทีมเข้าแข่งขัน 6 ทีม คือ 1.รุ่นจูเนียร์ ทีม power junior จาก รร. ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน อ.นาเชือก 2.รุ่นพรีทีน -k.w.s zone จาก รร.โกสุมวิทยาสรรค์ -sassy angles จากสถาบันลิตเติ้ลแด๊นสตูดิโอ 3.รุ่น ทีนเอจ -k.w.s maximun จาก รร.โกสุมวิทยาสรรค์ -P.N. dance crew จาก รร.ผดุงนารีมหาสารคาม -Fabulus D. crew จากโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยผลการแข่งขัน จังหวัดมหาสารคาม ได้รับ 2 รางวัล คือ #รุ่นPre_Teenage 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
88232ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/25642020-11-062020-11-06วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 และชี้แจง อสม.ทุกพื้นที่ ทุกชุมชนดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโควิด 19 พร้อมทั้งการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันโควิด 19 ผ่านแบบสำรวจออนไลน์ ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
89233ประชุม VDO Conference ติดตามการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 25642020-11-062020-11-06วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายหัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุม VDO Conference ติดตามการดำเนินงานของเขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 25640000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
90231สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 25642020-11-042020-11-04วันที 3 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 และลงพื้นที่เป้าหมายในการปลูกกัญชา ที่รพ.สต.บ่อใหญ่ โดยมีนายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ และนายอุดม บุบผาทาเต สาธารณสุขอำเภอบรบือ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
91230 ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข2020-11-032020-11-03วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 ที่ โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดรัง และนายประมวล ไชยโวหาร สาธารณสุขอำเภอกุดรัง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
92229สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 25642020-10-302020-10-30วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 ที่ โดยมีนายแพทย์ชัยวุฒิ จันดีกระยอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย และนายจำนง ศรีทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
93227วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ2020-10-292020-10-29วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดมหาสารคาม จัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวรายงาน โดยเภสัชกรบุญถม ปาปะแพ เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) วัตถุประสงค์ของการจัดงาน (1) เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ที่ทรงมีต่อการแพทย์แผนไทย ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานอันสำคัญของระบบสาธารณสุขของชาติไทย และ (2) เพื่อเผยแพร่การแพทย์แผนไทย ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าถึงการบริการการแพทย์แผนไทย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายแพทย์แผนไทย จังหวัดมหาสารคาม และ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รวม 100 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน คลินิกบริการการแพทย์แผนไทย เช่น คลินิกบ่งต้อ คลินิกเผายา คลินิกพอกเข่า เป็นต้น การรักษาโรคโดยหมอพิธีกรรม (หมอดู) และการดูแลสุขภาพด้วยเมนูดูแลสุขภาพตามกลุ่มโรค (Healthy Break) สถานที่จัดงาน ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
94228ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม2020-10-292020-10-29วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ โดยมีนายเกียติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลากลางน้ำ วัดขุนพรหมดำหริ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
95226ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28/25632020-10-282020-10-28วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28/2563 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และรายงานผลการบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine (LQ) จัดเตรียมสถานที่กักกันตัวประชาชนที่เดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้น พร้อมทั้งการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ภาพรวมจังหวัด และแนวทางการทำ DMHT ใน 4 ประเด็นคือ การเว้นระยะห่าง/การสวมหน้ากาก/การล้างมือ และการตรวจหาเชื้อเร็ว0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
96224สสจ.มหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีได้ ที่ใจเรา”2020-10-272020-10-27วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีได้ ที่ใจเรา” โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อถวายเป็นราชสักการะกตัญญุตาบูชาแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้ง 2 พระองค์0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
97225ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข2020-10-272020-10-27วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประชาอาสา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 และลงพื้นที่เป้าหมายในการปลูกกัญชาตำบลประชาพัฒนา ที่ โดยมีนายแพทย์ ประพันธ์ สุนทรประกาศิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม และนายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
98223ประชุมถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม และแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปึงบประมาณ 25642020-10-262020-10-26วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม และแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปึงบประมาณ 2564 สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ-ตำบล และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามทุกระดับ โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ขึ้นบรรยายพิเศษ โอกาสและความท้าทายด้านสุขภาพ การรับมือโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ถือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ร่วมประชุม พร้อมทั้งรับฟังสรุป ผลงานสำคัญที่จัดโปสตอร์แสดง 4 เรื่อง คือ 1. ผลการดำเนินงาน พชอ. ของจังหวัดมหาสารคาม 2. ผลการดำเนินงานวาระจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) 3. ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และการบำบัดพื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care: CBTX) 4. ผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
99222งานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 25632020-10-222020-10-22วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลต้นแบบ มอบโล่ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ ในจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
100220พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 25632020-10-212020-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่วัดมหาชัยพระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดพระชนม์ชีพ สร้างคุณูปการแผ่ไพศาลต่อแผ่นดินไทย และประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร และนำข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม