แสดง 41 ถึง 60 จาก 302 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
41279ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดมหาสารคาม ติดตามการดำเนินงานตาม นโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 2021-12-232021-12-23วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 โดยให้ความสำคัญสูงสุดตามแนวทางพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เศรษฐกิจสุขภาพ พัฒนาพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง กระท่อมและภูมิปัญญาไทย สุขภาพดีวิถีใหม่ COVID-19 ระบบบริการก้าวหน้า ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การบริหารด้วยหลักธรรมภิบาล องค์กรแห่งความสุขและทิศทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565 พร้อมให้กำลังใจบุคลากร โดยมีนายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ และได้ลงพื้นที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
42280 สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเขต พื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม2021-12-232021-12-23 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ พานิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และศูนย์ดำรงธรรม นำโดย นายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม ลงพื้นที่สุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่วางจำหน่าย ในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice ”เพื่อความปลอดภัยต่อผู้รับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมาย และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ เรื้อรัง(NCDs) และป้องกันการระบาดของโรคโควิด – 190000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
43278สสจ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอบรบือ2021-12-222021-12-22 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ภายในงานมีหน่วยงานราชการ หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.ให้บริการประชาชนฟรี ประกอบด้วย ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจวัดสายตา บริการแพทย์แผนไทย และจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อให้ความสะดวกในการรับบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำโดยนายบุญถม ปาปะแพ รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบ้านหนองคูขาด ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
44277สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”2021-12-162021-12-16 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
45274สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 11/25652021-12-142021-12-14วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 11/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
46275สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมการกำหนด นวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) เขตสุขภาพที่ 72021-12-142021-12-14ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกับเน้นย้ำนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเขตสุขภาพที่ 7 ได้จัดทำแผนการดำเนินงานสอดรับนโยบายดังกล่าว รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาสำคัญ ของพื้นที่ไปแล้วนั้น โดยได้กำหนดให้โรควัณโรค และโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 7 และที่ผ่านมาได้บูรณาการงานกับหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ดังนั้นการหานวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนำไปสู่การจัดบริการที่ทันสมัย บรรลุเป้าหมายประชาชนปลอดภัย จากโรคดังกล่าว สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 จึงกำหนดจัดประชุมการกำหนดนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) เขตสุขภาพที่ 7 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำเสนอ นวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพเกียวกับการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เรื่องที่ผ่านการคัดเลือกนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน และ นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ รองประธาน ร่วมประชุมและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
47276อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม2021-12-142021-12-14วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องคอนเว็นชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิด อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อก่อนปฏิบัติการและระหว่างปฏิบัติการ พร้อมทั้งฝึกทักษะหน่วยปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็นฐานวิชาการจำนวน 3 ฐาน คือ ฐานที่ 1 เรื่อง การสวมใส่และการถอดชุด และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล (mask,face shield,gown,ect) ฐานที่ 2 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในการออกปฏิบัติการ การทำความสะอาดอุปกรณ์บนรถ การทิ้งขยะ การดูแลผู้ป่วยบนรถ ฐานที่ 3 เรื่อง การทำความสะอาดรถหลังออกปฏิบัติการและการกำจัดขยะ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ และการป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อในการปฏิบัติหน้าที่0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
48273สสจ.มหาสารคาม เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี2021-12-072021-12-07วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เสด็จออก ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วย นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ และกราบทูลถวายรายงานสรุปผลการออกหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการสาธารณสุขที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและท้องถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. กล่าวเบิกผู้แทนสมาชิกจังหวัด พอ.สว. 63 จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย จำนวนรวม 63 ราย เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก “อาสาสมัครสาธารณสุข สมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนฯ” ตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นตัวแทนรับมอบเข็ม จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
49272สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 8/25652021-11-232021-11-23วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 8/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
50270สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีรับมอบรถพยาบาลจำนวน 14 คัน ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม2021-11-142021-11-14วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีรับมอบรถพยาบาลจำนวน 14 คัน ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยพระครูภาวนาชยานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวงและประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม ในงานพิธีถวายผ้ากฐินวัดพุทธวนาราม(วัดป่าวังน้ำเย็น) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25640000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
51271สสจ.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2021-11-132021-11-14สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอล์ เดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดย มีชมรมTO BE NUMBER ONE ในระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 ทีม และได้รับรางวัล และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแข่งขันในระดับประเทศ คือ 1.รุ่นจูเนียร์ (6-9ปี) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 8 ทีม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม คือ POWER JUNIOR จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านหนองเลาเหล่าอีหมัน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 2.รุ่นพรีทีน (9-14ปี) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 19 ทีม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม คือ Nongkung Delivery จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองกุงวิทยา อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 3.รุ่นทีนเอจ (14-22ปี) มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 48 ทีม จังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าแข่งขัน 3 ทีม คือ -ทีม Avenger Conner Dance Crew จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม -ทีม Gredtitude of life จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรพ์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 5 จากจำนวน 48 ทีม และได้เป็นตัวแทนในระดับภาคฯเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป -ทีม Make a Curry D. Crew จาก ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับภาคฯเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอเป็นกำลังใจและยินดีกับเยาวชนผู้ที่กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม ใน แบบอย่างของเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
52269สสจ.มหาสารคาม สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือ ทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม2021-11-032021-11-03วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต ที่ 7 , สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่รณรงค์งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระดับจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้แนวคิด “สุขภาพจิตไทย วัดใจไปด้วยกัน “ บูรณาการ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือทางด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยมีนายพสธร คณาดี ปลัดอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธาน ณ บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 5 อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
53267สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม2021-10-282021-10-28วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยม การให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี และ ผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร อำเภอเมืองมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
54268สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม2021-10-282021-10-28วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อตรวจเยี่ยม การให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทั่วไป นักเรียนอายุระหว่าง 12-18 ปี และ ผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
55266“วันพยาบาลแห่งชาติ” จังหวัดมหาสารคาม ปี 25642021-10-212021-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “วันพยาบาลแห่งชาติ” จังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับพยาบาลผู้ทรงคุณค่า พยาบาลต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่พยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับประเทศ ในปี 25640000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
56264สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 3/25652021-10-192021-10-19วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
57265สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39/25642021-10-192021-10-19วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 39/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
58262สสจ.มหาสารคาม ประชุมรับมอบนโยบาย มุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 25652021-10-182021-10-18 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย มุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยระบบประชุมทางไกล เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข โดยนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , ทิศทางการพัฒนาสุขภาพเข้มแข็ง โดยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้น “รัก สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจสาธารณสุข” โดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
59263สสจ.มหาสารคาม ประชุมชี้แจงแนวทางมาตรการควบคุมโรค และการดูแลรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2021-10-182021-10-18วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมชี้แจงแนวทางมาตรการควบคุมโรค และการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานร่วมกัน ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
60261 สสจ.มหาสารคาม ออกเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอกันทรวิชัย2021-10-142021-10-14วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ออกเยี่ยมพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยลงพื้นที่ และให้กำลังเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ ที่ประสบภัยน้ำท่วม ในอำเภอกันทรวิชัย และได้สนับสนุนรองเท้าบูธ ให้ อสม.ในการปฏิบัติงานสถานการณ์เหตุอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม