แสดง 21 ถึง 40 จาก 227 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
21224สสจ.มหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีได้ ที่ใจเรา”2020-10-272020-10-27วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีได้ ที่ใจเรา” โดยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อถวายเป็นราชสักการะกตัญญุตาบูชาแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้ง 2 พระองค์0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22225ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข2020-10-272020-10-27วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประชาอาสา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 และลงพื้นที่เป้าหมายในการปลูกกัญชาตำบลประชาพัฒนา ที่ โดยมีนายแพทย์ ประพันธ์ สุนทรประกาศิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม และนายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23223ประชุมถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม และแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปึงบประมาณ 25642020-10-262020-10-26วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม และแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขปึงบประมาณ 2564 สู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ-ตำบล และมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขให้กับหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคามทุกระดับ โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ขึ้นบรรยายพิเศษ โอกาสและความท้าทายด้านสุขภาพ การรับมือโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ถือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ร่วมประชุม พร้อมทั้งรับฟังสรุป ผลงานสำคัญที่จัดโปสตอร์แสดง 4 เรื่อง คือ 1. ผลการดำเนินงาน พชอ. ของจังหวัดมหาสารคาม 2. ผลการดำเนินงานวาระจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) 3. ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE และการบำบัดพื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care: CBTX) 4. ผลการดำเนินงานเมืองสมุนไพร ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24222งานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 25632020-10-222020-10-22วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีกล่าวอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นมีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลต้นแบบ มอบโล่ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ ในจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25220พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 25632020-10-212020-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่วัดมหาชัยพระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางรุ่งทิพย์ มั่นคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดพระชนม์ชีพ สร้างคุณูปการแผ่ไพศาลต่อแผ่นดินไทย และประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี ถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร และนำข้าราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26221พิธีวางพานพุ่มเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2020-10-212020-10-21วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานและเจริญรอยตามพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย อันเป็นการวางรากฐาน เพื่อความสุขสมบูรณ์ของประชาชนชาวไทยทั่วทุกสารทิศได้มีสุขภาพพลานามัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาในพระองค์ขึ้น ปัจจุบันคือหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จนได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย “เหรียญทองสุขภาพดีถ้วนหน้า” เป็นพระองค์แรก ในประวัติศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ยังทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามต่าง ๆ อาทิ พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย, พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท ,พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ และพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27214สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2020-10-132020-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่วัดมหาชัย(พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน นำประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายเครื่องไทยธรรม และทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ร่วมงานร่วมกันใส่บาตรพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยตลอดมา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28215สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ2020-10-132020-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ประธานในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมฯ ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29217สสจ.มหาสารคาม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2020-10-132020-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวา โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน กิจกรรมจัด ณ บริเวณคลองสมถวิล (จุดหลังลานประวัติศาสตร์เจ้าสามเมือง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
30219สสจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต2020-10-132020-10-13วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียน และยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที จากนั่นร่วมรับชมวีดีทัศน์ “สารดีภาพประกอบเพลง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
31213สสจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 25642020-10-122020-10-12วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปี 2564 โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ หาญสิทธิพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน และนายปรีชา ศรีน้อยขาว สาธารณสุขอำเภอเชียงยืน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
32210ประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานกักกันโรคแห่งรัฐจังหวัดมหาสารคาม2020-10-092020-10-09วันที่ 9 ตุลาคม 25563 นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานกักกันโรคแห่งรัฐจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
33211ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 25632020-10-092020-10-09วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวัฒนะ ศรีวัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันทันตสาธารสุขแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่งกิจกรรมจัดที่อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรมของโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้ร่วมเสนอแนวทางการปฏิบัติงานและโครงการด้านทันตสาธารณสุข จังหวัดมหาวารคาม ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
34212ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรือนกัญชาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 2020-10-092020-10-09วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายหัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรือนกัญชาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรร่วมกับรพ.สต.หนองแวง อำเภอเมืองมหาสารคาม และแห่งที่สองคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรหนองโนใต้ร่วมกับรพ.สต.บ้านเหล่าจั่น อำเภอนาดูน และอำเภอวาปีปทุม ตามโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ (ระยะที่ 2) ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกับรพ.สต. เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 9 แห่งทุกแห่งมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานสร้างโรงเรือนกัญชาตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอาหารและยา0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
35209สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมรับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-25652020-10-062020-10-06วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมรับฟังนโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564-2565 ผ่านระบบ Teleconference จาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
36208สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 25622019-01-312019-01-31สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
37204สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25622019-01-292019-01-29สสจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
38207สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 2019-01-022019-01-02สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
39206สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25622019-01-012019-01-01สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
40205สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผล ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25622018-12-312018-12-31สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการติดตามประเมินผลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25620000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม