แสดง 21 ถึง 40 จาก 302 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
21301สสจ.มหาสารคาม ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/25652022-03-282022-03-28วันที่ 28 มีนาคม 2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
22300สสจ.มหาสารคาม ประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน และการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน การทุจริต2022-03-042022-03-04วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประธานประชุมแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมีความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายด้วยความโปร่งใส และเป็นประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดประชุมเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ภายใต้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
23299สสจ.มหาสารคาม จัดพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม 2022-03-022022-03-02จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น๔ ตึกอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเข็มพระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุข จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดมหาสารคาม เนื่องด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกชิโนฟาร์ม (COVLO Sinopharm) จำนวน ๕,๐๐๐ โดส แก่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อาศัยในชุมชนแออัดหรือ บุคคลเร่รอนไร้ที่พัก ผู้มีอายุเกิน ๗๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงทุกประเภทหรือผู้ป่วยเรื้อรัง รวมทั้งพระ นักบวช ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๑๓ อำเภอ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานเข็มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ เพื่อแสดงความขอบคุณ อาสาสมัคร พอ.สว. และผู้เกี่ยวข้อง ในการให้บริการฉีดวัคชีนชิโนฟาร์มให้แก่ประชาชน ซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเข็มพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุขในครั้งนี้ด้วย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
24298สสจ.มหาสารคาม รับตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1/25652022-02-232022-02-23วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมตักสิลา โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะตรวจราชการนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1/2564 และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะตรวจราชการฯ เพื่อนำมาพัฒนาระบบสาธารณสุขและดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดมหาสารคามต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
25296สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25652022-02-152022-02-15สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เนื่องในวันมาฆะบูชา (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565) ความสะอาดและปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้า (รั้ว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เสร็จสิ้นแล้ว โดยการดำเนินกิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 100 คน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
26297สสจ.มหาสารคาม จัดกิจกรรม Kick off “ โครงการก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 25652022-02-152022-02-15วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรม Kick off “ โครงการก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในพิธีเปิดตัวกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” ปีงบประมาณ 2565 ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model)ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายซึ่งที่ผ่านมาได้กิจกรรม ก้าวท้าใจ ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างกระแสในการออกกำลังกาย ผ่อนคลายความเครียด จากการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
27294สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 19/25652022-02-042022-02-04วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 19/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
28295สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมวิชาการวันมะเร็งโลก เขตสุขภาพที่ ๗2022-02-042022-02-04วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายหัสชา เนือยทอง นายแพทย์ เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม ร่วมต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานวันมะเร็งโลก ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาหัวข้อ การกำจัด ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี เขตสุขภาพที่ ๗ กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงได้จัดการประชุม วิชาการวันมะเร็งโลก เขตสุขภาพที่ ๗ ขึ้น โดยมีหัวข้อสำคัญคือ “การยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ การบรรยายวิชาการ พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ นิทรรศการวิชาการ เป็นต้น นอกจาก นี้การประชุมวิชาการวันมะเร็งโลก เขตสุขภาพที่ ๗ ครั้งนี้ ยังเป็น การจัดการประชุมในช่วงหลังของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป เป็นการยืนยันว่าประเทศไทยจะดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกและเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติจะบรรลุผลสำเร็จได้จริง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
29293สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอเมืองมหาสารคาม2022-02-032022-02-03วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองมหาสารคาม (รพ.มหาสารคาม และ รพ.สต.ท่างาม) โดยมี นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และนายทรงวิทย์ ศรีคำ สาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
30292จ.มหาสารคาม Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ห่างไกลจากโรคโควิด-192022-02-022022-02-02วันที่ 2กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด Kick Off ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน “เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ห่างไกลจากโรคโควิด-19 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เด็กอายุ 5-11 ปี จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่ม เนื่องจากพบผู้ป่วยโควิด-19 ในเด็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กที่ได้รับเชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัว ดังนั้น จึงได้ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้พาบุตรหลาน มารับการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจเพื่อความปลอดภัย ลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้ปกครอง ควรหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ไม่เพิ่มโอกาสในการรับเชื้อ ในขณะเดียวกัน ผู้ปกครองซึ่งต้องอยู่ใกล้ชิดเด็ก ขอให้เข้ารับวัคซีนครบโดส เพื่อลดโอกาสที่จะนำเชื้อมาสู่เด็กเล็กด้วย ด้านนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 และเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการตอบโต้การระบาดของโรค โดยในระยะแรกได้ให้วัคซีนวิด-19 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีการขยายกลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี โดยกลุ่มแรกที่ได้รับวัคซีน มีดังนี้ 1) เด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 2) เด็กที่เป็นนักเรียนในระบบสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 3) เด็กที่เรียนในระบบ Home School 4) เด็กที่ศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาที่อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กที่ตกค้างและยังไม่ได้รับวัคซีน โดยความสำคัญที่ต้องฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก เนื่องจากกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่มีอาการ แต่หลังจาก 1 เดือน ให้หลัง เด็กอาจมีอาการอักเสบของอวัยวะต่างๆ ซึ่งอาจรุนแรงได้ โดยวัคซีนที่ใช้สำหรับเด็ก ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก ฉีดในประมาตร 0.2 ซีซี เพื่อความปลอดภัย และพบผลข้างเคียงน้อยมาก ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม รวมจำนวน 66,038 คน0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
31291สสจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม2022-01-282022-01-28วันที่ 28 มกราคม 2565 ในการประชุมกรมการจังหวัดมหาสารคาม ณ วัดขุนพรหมดิริ บ้านอุปราช ต.ท่าสองคอน อ.เมืองมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เลขานุการโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม แจ้งผลการประกวด และ ผลการตัดสินการประกวดการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER ONE เมื่อ 21 - 23 ธันวาคม 2565 ดังนี้ ๒.๑ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2564 ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ๒.๒ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2564 ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ๒.๓ กิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Street Dance ระดับประเทศ จังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 2 ทีม และได้รับรางวัล ดังนี้ - ทีม Fabulous D. Crew ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรุ่น Teenage - ทีม Sassy Angle by Little Dance Studio ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรุ่น Preteen ๒.๔ ได้รับการเสนอชื่อในรางวัลพระราชทาน บุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน ๒ ราย แต่ไม่ได้รับรางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจึงได้มอบเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นในระดับจังหวัด คือ 1.นายพีระนนท์ เหล่าสมบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรพ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2.นายวัชรินทร์ ทองสีเหลือง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์บริการทางการแพทย์มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม สังกัด โรงพยาบาลมหาสารคาม และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ องค์กรที่ดำเนินงานดีมากด้านการป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
32289สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอแกดำ2022-01-272022-01-27วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแกดำ (รพแกดำ และ รพ.สต.เหล่าจั่น) โดยมี นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ และนายบุญกว้าง ประดับคำ สาธารณสุขอำเภอแกดำ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
33288สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอเชียงยืน2022-01-242022-01-24วันที่ 24 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงยืน (รพ.เชียงยืน และ รพ.สต.เหล่าบัวบาน) โดยมี นายแพทย์ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงยืน และนายปรีชา ศรีน้อยขาว สาธารณสุขอำเภอเชียงยืน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
34287สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอนาเชือก2022-01-212022-01-21วันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาเชือก (รพ.นาเชือก และรพ.สต.หนองโพธิ์) โดยมี แพทย์หญิงทักษิณา จิตเรืองไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเชือก และนายสรายุทธ ญาติปราโมทย์ สาธารณสุขอำเภอนาเชือก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
35286สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอโกสุมพิสัย2022-01-192022-01-19วันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย (รพ.โกสุมพิสัย และ รพ.สต.เลิงใต้) โดยมี นายแพทย์ชัยวุฒิ จันดีกระยอมผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย และนายจำนง ศรีทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
36284สสจ.มหาสารคาม ประชุม EOC COVID-19 ครั้งที่ 16/25652022-01-182022-01-18วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุม VDO Conference ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 16/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
37285สสจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2022-01-182022-01-18 วันที่ 18 มกราคม 2565 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2565 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.มหาสารคามและคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ โดยข้อมูล ณ วันที่ 18 ม.ค.65 ในพื้นที่ ของจังหวัดมหาสารคาม มีรายงาน พบผู้ป่วย ใหม่ จำนวน 69 ราย แยกเป็นผู้ป่วยมาจากพื้นที่เสี่ยงอยู่ระหว่างกักตัว 4 ราย เป็นผู้ป่วยจากการสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 57 ราย และผู้ป่วยจากการเฝ้าระวังอื่นๆอยู่ระหว่างสอบสวน จำนวน 8 ราย ในระลอกเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 มีผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,183 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 764 ราย รักษาหายแล้ว 84 ราย มีรายงานผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรค ในระดับประเทศ และติดตามดำเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
38283สสจ.มหาสารคาม นิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 อำเภอวาปีปทุม2022-01-172022-01-17วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุข ได้ออกนิเทศงานสาธารณสุขระดับอำเภอ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวาปีปทุม (รพ.วาปีปทุม และ รพ.สต.โพธิ์ชัย) โดยมี นายแพทย์ประพันธ์ สุนทรปกาสิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาปีปทุม และนายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
39281สสจ.มหาสารคาม จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 25652021-12-282021-12-28วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายแพทย์หัสชา เนือยทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ณ ห้องปประชุมเพทาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
40282 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 42/2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2021-12-282021-12-28วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 42/2564 โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งได้มีการ VDO Conference ถึงนายอำเภอ ทุกอำเภอ ในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมรับฟังการประชุม สถานการณ์โรค พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นการประชุม เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคจังหวัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม