แสดง 1 ถึง 20 จาก 146 ผลลัพธ์

###
#idกิจกรรมวันที่วันที่สิ้นสุดรายละเอียดวันที่ประกาศโดยดูกิจกรรม
17“แอโรบิคเพื่อสุขภาพ” ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2016-11-302016-11-30ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “แอโรบิคเพื่อสุขภาพ” ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งกำหนดให้ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.30 น. ให้บุคลากรหน่วยงานราชการร่วมออกกำลังกาย และให้มีความตื่นตัวในการทำงาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค0000-00-00banchaclick ดูกิจกรรม
28นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ประธานการประชุมการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (Template)และการพิจารณาค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 25602016-11-302016-11-30วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 2559 นายแพทย์สมพงษ์ จันทร์โอวาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกดำ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประธานการประชุมการพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด (Template)และการพิจารณาค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00banchaclick ดูกิจกรรม
39ออกนิเทศงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่อำเภอยางสีสุราช 2016-11-282016-11-28นายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ออกนิเทศงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่อำเภอยางสีสุราช พร้อมถ่ายทอดและทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพของอำเภอ ปี 2560 ภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้เป็นเลิศ 2)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบริการให้เป็นเลิศ 3)ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นเลิศ และ 4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริการให้เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 ตามแผนปฏิบัติการ0000-00-00banchaclick ดูกิจกรรม
412สสจ.มหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”2016-12-282016-12-28วันที่ 28 ธันวาคม 2559 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อให้ความสำคัญกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากลเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกราย และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานของภาครัฐ และองค์กรทุกระดับ0000-00-00nan2535click ดูกิจกรรม
513แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอนาดูน2017-01-252017-01-25วันที่ 25 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ที่โรงเรียนมัธยมดงยาง ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำส่วนราชการ จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมทั้งยังได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทย แก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
615 ร่วมบริจาคข้าวสาร สิ่งของ เงิน เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้2017-01-242017-01-30สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอ รพ.สต.ทุกแห่ง และอสม. ร่วมบริจาคข้าวสาร สิ่งของ เงิน เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
717TO BE NUMBER ONE (ทู บี นัมเบอร์ วัน)2017-01-262017-01-26ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมลงนามความร่วมมือทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจังหวัดมหาสารคาม ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE (ทู บี นัมเบอร์ วัน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นวาระจังหวัด เพื่อให้เกิดความชัดเจน มีความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินงาน ร่วมรณรงค์ปลุกจิตสำนึก สร้างกระแส เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และสร้างเครือข่ายเด็ก เยาวชน แรงงาน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ประชาชน กลุ่มองค์กรทุกระดับ เข้าสู่โครงการ TO BE NUMBER ONE มีการติดป้ายตราสัญลักษณ์โครงการ ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรณรงค์ใส่เสื้อ โครงการ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อมุ่งสู่จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นในทุกระดับต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
818งานราตรีเส้นสายลายผ้า2017-01-282017-01-28ในวันที่ 28 มกราคม 2560 งานราตรีเส้นสายลายผ้า งานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 ณ ลานหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม นางวัฒนา นันทะแสน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า คหบดี และประชาชนทุกอำเภอ ร่วมเดินแฟชั่น โชว์ชุดสวยๆ ให้ชาวมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียงได้ชม ความวิจิตร งดงาม ของผ้าพื้นเมือง0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
919 มัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคาม2017-01-292017-01-29ในวันที่ 29 มกราคม 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมปฏิบัติงานประจำร้านมัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25600000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1020ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและระลึกให้ข้าราชการที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ 2017-01-302017-01-30ในวันที่ 30 มกราคม 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้า ร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และในครั้งนี้ได้มอบของที่ระลึกให้ข้าราชการที่ย้ายไปปฏิบัติราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม จำนวน 1 ราย มอบของที่ระลึกให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ จำนวน 3 ราย และข้าราชการที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ราย0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1121VDO Conference บรรยายพิเศษ "กรอบบูรณาการ 4 กระทรวง เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ"2017-01-312017-01-31ในวันที่ 31 มกราคม 2560 นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วม VDO Conference บรรยายพิเศษ "กรอบบูรณาการ 4 กระทรวง เด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ" โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1222“ข้าว อสม. ช่วยเพื่อนภาคใต้”2017-02-012017-02-01ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 7 ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ “ข้าว อสม. ช่วยเพื่อนภาคใต้” ขึ้น โดยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบข้าวสาร จาก อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 มียอดบริจาครวม 4 จังหวัด เป็นข้าวสารจำนวนทั้งสิ้น 63,500 กิโลกรัม เงินสด จำนวน 192,615 บาท ทั้งนี้ ส่วนการมอบข้าวสารและเงินสดให้พี่น้อง อสม. ทางภาคใต้ สำนักงานบริการสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น ซึ่งเป็นต้นเรื่อง ได้ทำการประสานกับสำนักงานบริการสุขภาพเขต ภาคใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล อสม. เพื่อส่งมอบข้าวสารให้แก่ อสม. ที่ประสบภัยต่อไป0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1323ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 25602017-02-012017-02-01ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 และดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปี 2560 และในครั้งนี้นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 ของจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1424 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 อำเภอนาดูน2017-02-022017-02-02ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/2560 ลงพื้นที่อำเภอนาดูน นำโดย นางสุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.นาดูน และตรวจเยี่ยม รพ.สต.กู่โนนเมือง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1525 ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่อำเภอแกดำ2017-02-022017-02-02ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 รอบที่ 1/2560 ลงพื้นที่อำเภอแกดำ นำโดย นพ.ดร.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.แกดำ และตรวจเยี่ยม รพ.สต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1626สรุปตรวจราชการ รอบที่ 1 25602017-02-032017-02-03ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหน่วยงานรับการตรวจนิเทศ ร่วมรับฟังผลการตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1727ประชุมประจำเดือนมกราคม 25602017-02-032017-02-03วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมประเดือนมกราคม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1828 รองนายกฯ ลงพื้นที่มหาสารคาม ติดตามการทำงานในส่วนภูมิภาค2017-02-082017-02-08วันที่ 8 กุมภาพันธ์2560 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ตามภารกิจติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 12 (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) พร้อมกับมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และในครั้งนี้นายแพทย์คิมหันต์ ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ที่ห้องประชุม 406 ศาลกลางจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
1929 ประชุมคณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ/จังหวัด2017-02-092017-02-09ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมคณะทำงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ/จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปี 2560 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม
2030 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดเกลือไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม2017-02-142017-02-14ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดเกลือไอโอดีนยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม ในครั้งนี้ นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม0000-00-00peaw2536click ดูกิจกรรม