แสดง 1 ถึง 20 จาก 54 ผลลัพธ์

แบบฟอร์มและรายงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1แบบฟอร์มและรายงานแบบสอบถาม Exit Interview-2020-02-17งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ362020-02-17 02:42:54
2แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มมอบอำนาจ ขอ ก.พ.7-2020-02-17งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ312020-02-17 09:04:35
3แบบฟอร์มและรายงานคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่-2019-12-23งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ932016-09-12 07:21:28
4แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555-2019-12-20งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ7202016-10-20 08:03:40
5แบบฟอร์มและรายงานแบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ-2019-12-20งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ5222018-02-07 01:24:08
6แบบฟอร์มและรายงานแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการ(ปรับปรุง 6 มค 62)มค 0032.001.12019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์892019-12-06 02:13:37
7แบบฟอร์มและรายงานแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ(ปรับปรุง 6 มค 62)มค 0032.001.12019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์592019-12-06 02:14:36
8แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว10/48ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย792019-11-21 04:45:31
9แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย772019-11-21 04:47:35
10แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการลว. 21 พ.ย.622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย732019-11-21 04:50:16
11แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย582019-11-21 04:54:30
12แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย532019-11-21 05:42:24
13แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย282019-11-21 05:43:30
14แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ(เแพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย292019-11-21 05:45:22
15แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย142019-11-21 05:46:55
16แบบฟอร์มและรายงานข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูล-2019-10-25กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยวุฒิพันธุ์ จันคามิ412019-10-25 02:13:06
17แบบฟอร์มและรายงานแนวทางการดำเนินงานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม_จริง-แปลง-2019-10-25กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยวุฒิพันธุ์ จันคามิ422019-10-25 02:16:53
18แบบฟอร์มและรายงานบ่อ 7.1-แปลง-2019-10-25กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยวุฒิพันธุ์ จันคามิ282019-10-25 02:18:29
19แบบฟอร์มและรายงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล V8 กย.62-2019-10-25กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยวุฒิพันธุ์ จันคามิ412019-10-25 02:20:12
20แบบฟอร์มและรายงานแบบการปัจจัยเสี่ยงฯ 2563-แปลง-2019-10-25กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยวุฒิพันธุ์ จันคามิ462019-10-25 02:20:42