แสดง 1 ถึง 20 จาก 61 ผลลัพธ์

แบบฟอร์มและรายงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1แบบฟอร์มและรายงานแบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)มค0033.012/ว1752 ลว.13 มิ.ย.652022-06-13นายปภังกร โคตะลุ
2แบบฟอร์มและรายงานใบสมัครขอรับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษมค0033.0122022-06-13นายปภังกร โคตะลุ
3แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการจัดทำเอกสารคำขอประเมินผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ-2022-04-26นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
4แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการจัดทำผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ-2022-04-21นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
5แบบฟอร์มและรายงานแบบแสดงรายละเอียดประกอบการขอประเมินบุคคลมค 0033.012/-2022-03-31นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
6แบบฟอร์มและรายงานแบบประเมินศักยภาพบุคคล (กรณีการรับเงินประจำตำแหน่ง)มค 0033.012/-2022-03-31นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
7แบบฟอร์มและรายงานแบบประเมินบุคคล (กรณีการเลื่อนระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส)-2022-03-31นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
8แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มสิทธิรักษาพยาบาล (แบบ 7127)-2022-02-10นายปภังกร โคตะลุ
9แบบฟอร์มและรายงานประกาศ สป.สธ. แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ฉบับที่ 2-2021-04-29นายปภังกร โคตะลุ
10แบบฟอร์มและรายงานแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา เนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19มค 0032.012/ว 13562021-04-19นายปภังกร โคตะลุ
11แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการขอย้ายลว. 9 มี.ค. 642021-03-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
12แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการขอโอนลว.9 มี.ค. 642021-03-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
13แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มแบบประเมิน ว 34/2547-2021-03-05นายปภังกร โคตะลุ
14แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตาม ว10/4819 ก.พ 642021-02-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
15แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มประเมินผลงาน และแบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานฯ เพื่อเลื่อนระดับ19 ก.พ. 642021-02-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
16แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555-2021-02-10นายปภังกร โคตะลุ
17แบบฟอร์มและรายงานแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ-2020-06-05นายปภังกร โคตะลุ
18แบบฟอร์มและรายงานแบบสอบถาม Exit Interview-2020-02-17นายปภังกร โคตะลุ
19แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มมอบอำนาจ ขอ ก.พ.7-2020-02-17นายปภังกร โคตะลุ
20แบบฟอร์มและรายงานคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่-2019-12-23นายปภังกร โคตะลุ