แสดง 1 ถึง 20 จาก 37 ผลลัพธ์

แบบฟอร์มและรายงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1แบบฟอร์มและรายงานแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ-2019-03-27งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ1492019-03-27 07:48:58
2แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มหนังสือรับรองบุคคล-2019-01-07งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ2242019-01-07 09:16:07
3แบบฟอร์มและรายงานแบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (Update 20 พ.ย. 61)-2018-11-20งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ4642018-02-07 01:24:08
4แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มรายงานสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง-2018-06-12งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ3522018-06-12 04:28:21
5แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ศน.1)-2018-03-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์4052018-03-14 03:03:02
6แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษาต่อ (ศน.1)ศน.12018-03-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์3752018-03-07 09:31:57
7แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการและขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง02018-02-02กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์2822018-02-02 02:05:41
8แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม02018-02-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์1992018-02-02 02:11:43
9แบบฟอร์มและรายงานสูจิบัติ กีฬาสาธารณสุข มหาสารคาม เกมส์-2017-12-08กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์1242017-12-08 04:17:14
10แบบฟอร์มและรายงานตัวอย่าง การต่อสัญญาจ้าง พกส.-2017-07-18งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ3102017-07-18 05:06:13
11แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุม2017-04-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์422017-04-20 03:44:42
12แบบฟอร์มและรายงานแบบประเมิน การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ, ลจป., พรก., พกส. และ ลจช2017-03-30งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ792017-03-30 03:25:18
13แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555 (Update ธ.ค. 59)-2016-11-29งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ6002016-10-20 08:03:40
14แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มแบบประเมิน ว 34/25472016-09-20งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ2332016-09-20 07:45:02
15แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง2016-09-14งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2622016-09-14 09:52:58
16แบบฟอร์มและรายงานคำร้องขออนุมัติสำเนาเอกสารประวัติการรับราชการ(ก.พ.7)2016-09-14งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1802016-09-14 09:59:29
17แบบฟอร์มและรายงานหนังสือรับรองเงินเดือน2016-09-12งานการเงินนางวนิดา จันทเดช3632016-09-12 06:27:14
18แบบฟอร์มและรายงานใบเบิกสวัสดีการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร2016-09-12งานการเงินนางวนิดา จันทเดช462016-09-12 06:30:29
19แบบฟอร์มและรายงานใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล2016-09-12งานการเงินนางวนิดา จันทเดช222016-09-12 06:31:07
20แบบฟอร์มและรายงานคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่2016-09-12งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ142016-09-12 07:21:28