แสดง 1 ถึง 20 จาก 53 ผลลัพธ์

แบบฟอร์มและรายงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1แบบฟอร์มและรายงานประกาศ สป.สธ. แนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ฉบับที่ 2-2021-04-29นายปภังกร โคตะลุ
2แบบฟอร์มและรายงานแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) และหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา เนื่องจากการแพร่ระบาด COVID-19มค 0032.012/ว 13562021-04-19นายปภังกร โคตะลุ
3แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการขอย้ายลว. 9 มี.ค. 642021-03-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
4แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการขอโอนลว.9 มี.ค. 642021-03-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
5แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มแบบประเมิน ว 34/2547-2021-03-05นายปภังกร โคตะลุ
6แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ตาม ว10/4819 ก.พ 642021-02-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
7แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มประเมินผลงาน และแบบฟอร์มข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานฯ เพื่อเลื่อนระดับ19 ก.พ. 642021-02-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
8แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555-2021-02-10นายปภังกร โคตะลุ
9แบบฟอร์มและรายงานแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ-2020-06-05นายปภังกร โคตะลุ
10แบบฟอร์มและรายงานแบบสอบถาม Exit Interview-2020-02-17นายปภังกร โคตะลุ
11แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มมอบอำนาจ ขอ ก.พ.7-2020-02-17นายปภังกร โคตะลุ
12แบบฟอร์มและรายงานคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่-2019-12-23นายปภังกร โคตะลุ
13แบบฟอร์มและรายงานแบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ-2019-12-20นายปภังกร โคตะลุ
14แบบฟอร์มและรายงานแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการ(ปรับปรุง 6 มค 62)มค 0032.001.12019-12-06นางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์
15แบบฟอร์มและรายงานแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ(ปรับปรุง 6 มค 62)มค 0032.001.12019-12-06นางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์
16แบบฟอร์มและรายงานข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูล-2019-10-25วุฒิพันธุ์ จันคามิ
17แบบฟอร์มและรายงานแนวทางการดำเนินงานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม_จริง-แปลง-2019-10-25วุฒิพันธุ์ จันคามิ
18แบบฟอร์มและรายงานบ่อ 7.1-แปลง-2019-10-25วุฒิพันธุ์ จันคามิ
19แบบฟอร์มและรายงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล V8 กย.62-2019-10-25วุฒิพันธุ์ จันคามิ
20แบบฟอร์มและรายงานแบบการปัจจัยเสี่ยงฯ 2563-แปลง-2019-10-25วุฒิพันธุ์ จันคามิ