แสดง 1 ถึง 20 จาก 55 ผลลัพธ์

แบบฟอร์มและรายงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1แบบฟอร์มและรายงานแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ-2020-06-05นายปภังกร โคตะลุ
2แบบฟอร์มและรายงานแบบสอบถาม Exit Interview-2020-02-17นายปภังกร โคตะลุ
3แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มมอบอำนาจ ขอ ก.พ.7-2020-02-17นายปภังกร โคตะลุ
4แบบฟอร์มและรายงานคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่-2019-12-23นายปภังกร โคตะลุ
5แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555-2019-12-20นายปภังกร โคตะลุ
6แบบฟอร์มและรายงานแบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ-2019-12-20นายปภังกร โคตะลุ
7แบบฟอร์มและรายงานแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการ(ปรับปรุง 6 มค 62)มค 0032.001.12019-12-06นางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์
8แบบฟอร์มและรายงานแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ(ปรับปรุง 6 มค 62)มค 0032.001.12019-12-06นางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์
9แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว10/48ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
10แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษลว. 21 พ.ย. 622019-11-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
11แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการลว. 21 พ.ย.622019-11-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
12แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งลว. 21 พ.ย. 622019-11-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
13แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
14แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
15แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ(เแพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
16แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21นางจินตนา วงผักเบี้ย
17แบบฟอร์มและรายงานข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูล-2019-10-25วุฒิพันธุ์ จันคามิ
18แบบฟอร์มและรายงานแนวทางการดำเนินงานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม_จริง-แปลง-2019-10-25วุฒิพันธุ์ จันคามิ
19แบบฟอร์มและรายงานบ่อ 7.1-แปลง-2019-10-25วุฒิพันธุ์ จันคามิ
20แบบฟอร์มและรายงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล V8 กย.62-2019-10-25วุฒิพันธุ์ จันคามิ