แสดง 1 ถึง 20 จาก 55 ผลลัพธ์

แบบฟอร์มและรายงาน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1แบบฟอร์มและรายงานแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ-2020-06-05งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ672020-06-05 06:29:00
2แบบฟอร์มและรายงานแบบสอบถาม Exit Interview-2020-02-17งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ922020-02-17 02:42:54
3แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มมอบอำนาจ ขอ ก.พ.7-2020-02-17งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ1172020-02-17 09:04:35
4แบบฟอร์มและรายงานคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่-2019-12-23งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ2162016-09-12 07:21:28
5แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555-2019-12-20งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ8602016-10-20 08:03:40
6แบบฟอร์มและรายงานแบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ-2019-12-20งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ5922018-02-07 01:24:08
7แบบฟอร์มและรายงานแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการ(ปรับปรุง 6 มค 62)มค 0032.001.12019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์1082019-12-06 02:13:37
8แบบฟอร์มและรายงานแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ(ปรับปรุง 6 มค 62)มค 0032.001.12019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์712019-12-06 02:14:36
9แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว10/48ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1552019-11-21 04:45:31
10แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1572019-11-21 04:47:35
11แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการลว. 21 พ.ย.622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1352019-11-21 04:50:16
12แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1182019-11-21 04:54:30
13แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย872019-11-21 05:42:24
14แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย332019-11-21 05:43:30
15แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ(เแพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย352019-11-21 05:45:22
16แบบฟอร์มและรายงานแบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)ลว. 21 พ.ย. 622019-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย172019-11-21 05:46:55
17แบบฟอร์มและรายงานข้อบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูล-2019-10-25กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยวุฒิพันธุ์ จันคามิ452019-10-25 02:13:06
18แบบฟอร์มและรายงานแนวทางการดำเนินงานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม_จริง-แปลง-2019-10-25กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยวุฒิพันธุ์ จันคามิ482019-10-25 02:16:53
19แบบฟอร์มและรายงานบ่อ 7.1-แปลง-2019-10-25กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยวุฒิพันธุ์ จันคามิ322019-10-25 02:18:29
20แบบฟอร์มและรายงานบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล V8 กย.62-2019-10-25กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยวุฒิพันธุ์ จันคามิ442019-10-25 02:20:12