แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์

ดาวน์โหลดทั่วไป

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ดาวน์โหลดทั่วไปแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการ(ปรับปรุง 6 ธค 62)มค 0032.001.12019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์372019-12-06 02:13:37
2ดาวน์โหลดทั่วไปแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ(ปรับปรุง 6 ธค 62)มค 0032.001.12019-12-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์82019-12-06 02:14:36
3ดาวน์โหลดทั่วไปการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ-2019-07-15กลุ่มงานทันตสาธารณสุขนางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ552019-07-15 08:58:51
4ดาวน์โหลดทั่วไปคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม-2019-06-05กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์742019-06-05 08:47:43
5ดาวน์โหลดทั่วไประเบียบวาระการประชุมการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถะคุณภาพการพยาบาล QA-2019-06-05กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์632019-06-05 08:50:56
6ดาวน์โหลดทั่วไปแบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม-2019-05-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายเดชาชิต แก้วม่วง1242019-05-01 04:20:12
7ดาวน์โหลดทั่วไปแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการ-2019-04-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์982019-04-25 04:34:53
8ดาวน์โหลดทั่วไปแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ.-2019-04-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์632019-04-25 04:35:23
9ดาวน์โหลดทั่วไปป้าย VIP งานวิชาการ992018-08-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์1782018-08-09 14:59:33
10ดาวน์โหลดทั่วไปคู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)-2018-04-19กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ2,6802018-04-19 07:14:35
11ดาวน์โหลดทั่วไป(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9มค 0032.001/-2017-10-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวอัจฉรา ประจงจีบ3632017-10-11 03:13:12
12ดาวน์โหลดทั่วไปรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมค023.310/04/11992017-06-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ4122017-07-07 07:30:13
13ดาวน์โหลดทั่วไปรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)มค023.310/04/9192017-05-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ4232017-07-07 07:40:56
14ดาวน์โหลดทั่วไปรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 1มค023.310/04/7382017-04-28กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ4012017-07-07 07:35:45
15ดาวน์โหลดทั่วไปโปรแกรม IP Messenger2016-11-24กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ962016-11-24 08:13:59
16ดาวน์โหลดทั่วไปฟอนต์ ราชการ sipa (THSarabunIT๙)2016-09-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์1722016-09-09 09:20:36