แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ดาวน์โหลดทั่วไป

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ดาวน์โหลดทั่วไปแบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีผ่านโปรแกรมAPPอสม.ออนไลด์-2020-01-16กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยนายประวัติ แปลงมาลย์682020-01-16 09:39:46
2ดาวน์โหลดทั่วไปคู่มือ การใช้ที่ราชพัสดุ-2020-01-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายวิทวัส ละอองทอง842020-01-06 04:21:39
3ดาวน์โหลดทั่วไปแนวทางบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ-2020-01-06กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายวิทวัส ละอองทอง982020-01-06 08:15:04
4ดาวน์โหลดทั่วไปแบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม-2019-10-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสุเมธ ระโยธี1342020-01-13 06:41:19
5ดาวน์โหลดทั่วไปการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ-2019-07-15กลุ่มงานทันตสาธารณสุขนางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ1482019-07-15 08:58:51
6ดาวน์โหลดทั่วไปคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม-2019-06-05กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์1312019-06-05 08:47:43
7ดาวน์โหลดทั่วไประเบียบวาระการประชุมการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถะคุณภาพการพยาบาล QA-2019-06-05กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์1132019-06-05 08:50:56
8ดาวน์โหลดทั่วไปแบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม-2019-05-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายเดชาชิต แก้วม่วง2182019-05-01 04:20:12
9ดาวน์โหลดทั่วไปแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการ-2019-04-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์1262019-04-25 04:34:53
10ดาวน์โหลดทั่วไปแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ.-2019-04-25กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์812019-04-25 04:35:23
11ดาวน์โหลดทั่วไปป้าย VIP งานวิชาการ992018-08-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์2302018-08-09 14:59:33
12ดาวน์โหลดทั่วไปคู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)-2018-04-19กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ5,7222018-04-19 07:14:35
13ดาวน์โหลดทั่วไป(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9มค 0032.001/-2017-10-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวอัจฉรา ประจงจีบ4512017-10-11 03:13:12
14ดาวน์โหลดทั่วไปรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมค023.310/04/11992017-06-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ5162017-07-07 07:30:13
15ดาวน์โหลดทั่วไปรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)มค023.310/04/9192017-05-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ5372017-07-07 07:40:56
16ดาวน์โหลดทั่วไปรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 1มค023.310/04/7382017-04-28กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ4812017-07-07 07:35:45
17ดาวน์โหลดทั่วไปโปรแกรม IP Messenger2016-11-24กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ962016-11-24 08:13:59
18ดาวน์โหลดทั่วไปฟอนต์ ราชการ sipa (THSarabunIT๙)2016-09-09กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์1722016-09-09 09:20:36