แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ดาวน์โหลดทั่วไป

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ดาวน์โหลดทั่วไปแบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีผ่านโปรแกรมAPPอสม.ออนไลด์-2020-01-16นายประวัติ แปลงมาลย์
2ดาวน์โหลดทั่วไปคู่มือ การใช้ที่ราชพัสดุ-2020-01-06นายวิทวัส ละอองทอง
3ดาวน์โหลดทั่วไปแนวทางบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ-2020-01-06นายวิทวัส ละอองทอง
4ดาวน์โหลดทั่วไปโครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม-2020-01-01นายปภังกร โคตะลุ
5ดาวน์โหลดทั่วไปแบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม-2019-10-01นายสุเมธ ระโยธี
6ดาวน์โหลดทั่วไปการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ-2019-07-15นางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ
7ดาวน์โหลดทั่วไปคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม-2019-06-05นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
8ดาวน์โหลดทั่วไประเบียบวาระการประชุมการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถะคุณภาพการพยาบาล QA-2019-06-05นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
9ดาวน์โหลดทั่วไปแบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม-2019-05-01นายเดชาชิต แก้วม่วง
10ดาวน์โหลดทั่วไปแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้างตามแผนงานหรือโครงการ-2019-04-25นายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์
11ดาวน์โหลดทั่วไปแบบขอความเห็นชอบในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ.-2019-04-25นายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์
12ดาวน์โหลดทั่วไปป้าย VIP งานวิชาการ992018-08-09นายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์
13ดาวน์โหลดทั่วไปคู่มือการส่งออกแฟ้ม Data Correct โดยโปรแกรม HuntCorrect และคู่มือโครงสร้าง 43 แฟ้ม (version 2.3) (เครดิต สสจ.อยุทธยาสสจ.นครสวรรค์)-2018-04-19นายบัญชา อุดมวิเศษ
14ดาวน์โหลดทั่วไป(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9มค 0032.001/-2017-10-11นางสาวอัจฉรา ประจงจีบ
15ดาวน์โหลดทั่วไปรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุมค023.310/04/11992017-06-22นายบัญชา อุดมวิเศษ
16ดาวน์โหลดทั่วไปรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 2 (รพ.กุดรัง)มค023.310/04/9192017-05-22นายบัญชา อุดมวิเศษ
17ดาวน์โหลดทั่วไปรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที 1มค023.310/04/7382017-04-28นายบัญชา อุดมวิเศษ
18ดาวน์โหลดทั่วไปโปรแกรม IP Messenger2016-11-24นายบัญชา อุดมวิเศษ
19ดาวน์โหลดทั่วไปฟอนต์ ราชการ sipa (THSarabunIT๙)2016-09-09นายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์