แสดง 21 ถึง 40 จาก 244 ผลลัพธ์

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
21งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ-2020-04-16งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ472020-04-20 01:57:20
22งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชกาาร กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก (ทันตแพทย์)-2020-04-09งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ992020-04-09 08:38:54
23งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว.27 มี.ค. 632020-03-30งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย632020-03-30 03:29:24
24งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการมค. ว 1003 ลว. 30 มี.ค. 632020-03-30งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1802020-03-30 07:08:46
25งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาคามว 971 ลว. 26 มี.ค. 632020-03-27งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1282020-03-27 02:15:26
26งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่งว957,ว 962,ว5057 ลว. 25 มี.ค. 632020-03-25งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย832020-03-25 09:01:49
27งานบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งเลขานุการกรม(ผู้อำนวยการ)สธ 0208.10/ว590 ลว. 18 มี.ค. 632020-03-23งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย432020-03-23 09:07:27
28งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)มค 0032.012/ว906,ว4738,ว907 ลว. 20 มี.ค. 632020-03-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย912020-03-20 09:11:31
29งานบริหารทรัพยากรบุคคลแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อบุคลาการของหน่วยงานมค 0032.012/ว856 ลว. 18 มี.ค. 632020-03-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย732020-03-18 03:42:30
30งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค.0032.012/ว639 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-03งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2622020-03-03 02:28:07
31งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค0032.012/ว640 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-03งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1582020-03-03 02:29:53
32งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่งมค.0032.012/ว577 ลว. 24 ก.พ. 632020-02-24งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1682020-02-24 08:37:17
33งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)จำนวน 2 ตำแหน่งมค.0032.012/ว574,3046,575 ลว. 24 ก.พ. 632020-02-24งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย992020-02-24 08:40:20
34งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)-2020-02-24งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์652020-02-28 02:29:35
35งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประกาศเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ลว. 14 ก.พ.632020-02-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1802020-02-17 06:59:27
36งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประกาศเพื่อขอเลื่อนระดับ ลว. 14 ก.พ.632020-02-17งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2072020-02-17 07:00:46
37งานบริหารทรัพยากรบุคคลแบบรายงานผลการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2563ว 412 ลว. 13 ก.พ. 632020-02-14งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย492020-02-14 01:39:13
38งานบริหารทรัพยากรบุคคลคู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์-2020-02-14งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ1002020-02-14 07:37:40
39งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)ระดับชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประกาศลงวันที่ 11 ก.พ.632020-02-11งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1952020-02-11 06:12:56
40งานบริหารทรัพยากรบุคคลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก(สาขาพยาบาลศาสตร์) สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากรมค0032.012/ว3072020-02-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1502020-02-03 06:56:43