แสดง 1 ถึง 20 จาก 244 ผลลัพธ์

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามว1965 ลว. 1 ก.ค. 632020-07-02งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1522020-07-02 07:05:37
2งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.-2020-06-30งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ1462020-07-01 08:02:24
3งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ-2020-06-23งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ4312020-06-23 08:59:59
4งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกประกาศ ณวันที่ 18 มิ.ย. 632020-06-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย4712020-06-18 05:09:56
5งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค.0032.012/ว1856 ลว. 18 มิ.ย. 63(ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 63)2020-06-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1902020-06-18 06:55:38
6งานบริหารทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งฯ - หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งฯ และการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งสายงานพยาบาล-2020-06-05งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ2572020-06-05 08:43:32
7งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค 0032.012/ว1638 ลว. 27 พ.ค. 632020-05-27งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย3672020-05-27 04:44:16
8งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค 0032.012/ว1639 ลว. 27 พ.ค. 632020-05-27งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1812020-05-27 04:45:43
9งานบริหารทรัพยากรบุคคลการย้ายภายในจังหวัดรอบที่ 2 (รอบ ส.ค. 2563)มค 0032.012/ว8399, ว15512020-05-21งานการเจ้าหน้าที่นายปภังกร โคตะลุ1802020-05-22 02:20:13
10งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่งมค0032.012/ว1452,ว1453,ว7850 ลว.13 พ.ค. 632020-05-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1552020-05-13 06:20:52
11งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครค้ดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ตำแหน่งมค0032.012/ว1450,ว1451,ว7849 ลว. 13 ม.ค. 632020-05-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1652020-05-13 06:23:44
12งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามลว 8 พ.ค. 632020-05-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1942020-05-13 07:48:27
13งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)มค 0032.012/ว1341,ว7215,ว1340 ลว. 29 เม.ย. 632020-04-29งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1832020-04-29 07:33:16
14งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามประกาศ ณวันที่ 23 เม.ย.632020-04-28งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1782020-04-28 03:01:48
15งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคามประกาศ ณ วันที่ 23 เม.ย. 632020-04-28งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1362020-04-28 03:08:29
16งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่งว1324,ว 1324,ว 7135 ลว. 28 เม.ย. 632020-04-28งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1842020-04-28 08:14:35
17งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)มค.0032.012/ว1261,6805,1262 ลว. 22 เม.ย. 632020-04-22งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย2002020-04-22 08:50:08
18งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค 0032.012/ว1234 ลว. 21 เม.ย. 632020-04-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1952020-04-21 04:54:33
19งานบริหารทรัพยากรบุคคลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค 0032.012/ว1235 ลว. 21 เม.ย. 632020-04-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1432020-04-21 04:55:52
20งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประกาศลงวันที่ 16 เม.ย. 632020-04-21งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย1172020-04-21 07:05:06