แสดง 1 ถึง 20 จาก 414 ผลลัพธ์

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1งานบริหารทรัพยากรบุคคลการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ-2022-08-10นางสุธิดา คณะมะ
2งานบริหารทรัพยากรบุคคลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษมค 0033.012/ว 22692022-08-02นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
3งานบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินบุคคลในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข)มค.0033.0122022-07-28นางสุธิดา คณะมะ
4งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (พยาบาลวิชาชีพ, จพ.ทันตสาธารณสุข)-2022-07-26นายปภังกร โคตะลุ
5งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสังกัดโรงพยาบาลนาเชือกมค 0033.012/2022-07-26นางสาวธณัฐญา รุดโถ
6งานบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินบุคคลในตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชกรรมคลินิกหรือด้านเภสัชสาธารณสุข)มค0033.0122022-07-25นางสุธิดา คณะมะ
7งานบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค)มค0033..012/ว2203 ลว 25 กรกฎาคม 25652022-07-25นางสุธิดา คณะมะ
8งานบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมค0033.012/ว2148 ลว.21 กรกฎาคม 25652022-07-21นางสุธิดา คณะมะ
9งานบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่อง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมค0033.012/ว2147 ลว. 21 กรกฎาคม 25652022-07-21นางสุธิดา คณะมะ
10งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ พกส.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและจพ.การเงินและบัญชีมค 0033.012/2022-07-11นางสาวธณัฐญา รุดโถ
11งานบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมค0033.012/2022-07-11นางสุธิดา คณะมะ
12งานบริหารทรัพยากรบุคคลการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค 0033.012/ว 19852022-07-04นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
13งานบริหารทรัพยากรบุคคลเรื่อง การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม รอบการประเมินที่ 2มค 0033.012/ว1966 ลว 1 กรกฎาคม 25652022-07-01นางสุธิดา คณะมะ
14งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รพ.นาเชือกมค 0033.012/2022-06-28นางสาวธณัฐญา รุดโถ
15งานบริหารทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.มค0017.5/ว9627 ลว.10 มิถุนายน 25652022-06-15นางสุธิดา คณะมะ
16งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก หรือเภสัชสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมค0033.012/ว1750 ลว 13 มิถุนายน 25652022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
17งานบริหารทรัพยากรบุคคลรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามมค0033.012/ว1752 ลว13 มิถุนายน 25652022-06-13นางสุธิดา คณะมะ
18งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสธ0208.10/ว2198 ลว 12 พ.ค. 652022-05-17นางจินตนา วงผักเบี้ย
19งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกรมค0032.0122022-05-12นางจินตนา วงผักเบี้ย
20งานบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ ตำแหน่งเภสัชกรมค 0033.012/2022-05-06นางสาวธณัฐญา รุดโถ