แสดง 1 ถึง 20 จาก 33 ผลลัพธ์

������������������/���������/��������������������� ���������������������������������������

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
147. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ - ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑2022-01-06นางชุดา สิงบุดดี
247. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ - สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๔2022-01-06นางชุดา สิงบุดดี
347. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ - ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙2022-01-06นางชุดา สิงบุดดี
447. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ - ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐2022-01-06นางชุดา สิงบุดดี
547. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ - สั่ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒2022-01-06นางชุดา สิงบุดดี
647. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕2021-12-29นางชุดา สิงบุดดี
747. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบพระราชบัญญัติเคร่ืองสำอางค์ พ.ศ.๒๕๓๕ - สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔2021-12-29นางชุดา สิงบุดดี
847. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบพระราชบัญญัติควบคมยาสูบ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ..ศ.๒๕๖๐ 2021-12-27นางชุดา สิงบุดดี
947. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐2021-12-27นางชุดา สิงบุดดี
1047. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕2021-12-27นางชุดา สิงบุดดี
1147. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐2021-12-27นางชุดา สิงบุดดี
1247. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กุุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑2021-12-27นางชุดา สิงบุดดี
1347. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ..ศ.๒๕๓๙ 2021-12-27นางชุดา สิงบุดดี
1447. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบคำสั่งควบคุมโรคติดต่อที่ ๙๗๕/๒๕๖๔ - สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔2021-12-24นางชุดา สิงบุดดี
1547. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบคำสั่งควบคุมโรคติดต่อที่ ๙๗๕/๒๕๖๔ - สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔2021-12-24นางชุดา สิงบุดดี
1647. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบคำสั่งสั่งควบคุมโรคที่ ๒๐๐๘/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔2021-12-24นางชุดา สิงบุดดี
1747. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบประดาศกรมควบคุมโรค ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔2021-12-24นางชุดา สิงบุดดี
1847. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 25632021-12-24นางชุดา สิงบุดดี
1947. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓2021-12-24นางชุดา สิงบุดดี
2047. กฏหมาย/พรบ/ระเบียบประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.25632021-12-24นางชุดา สิงบุดดี