แสดง 1 ถึง 20 จาก 247 ผลลัพธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
142.COVID-19-1-4ด่วนที่สุด มท 0230/ว5484 ลงวันที่ 14 ก.ย. 63 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ระลอกใหม่covid72020-09-18กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า62020-09-18 01:11:09
242.COVID-19-1-4ด่วนที่สุด มท 0230/ว5362 ลงวันที่ 12 กันยายน 2563covid72020-09-13กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า312020-09-13 04:28:34
342.COVID-19-1-4ด่วนที่สุด มท 0230/ว5246 ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 covid72020-09-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า242020-09-11 01:39:45
442.COVID-19-1-4มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ฉบับที่ 19 จังหวัดมหาสารคามcovid12020-09-09กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า742020-09-09 01:28:44
542.COVID-19-1-4ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔)covid62020-09-01กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า132020-09-01 13:32:31
642.COVID-19-1-4คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘)covid62020-09-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า132020-09-01 13:33:54
742.COVID-19-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามcovid22020-08-26กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์212020-08-26 03:37:18
842.COVID-19-1-4รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 26/2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามcovid22020-08-13กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์322020-08-10 08:47:07
942.COVID-19-1-4รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 25/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลากลาง จ.มหาสารคามcovid22020-08-13กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์322020-08-13 08:09:08
1042.COVID-19-1-4การผ่อนคลายการบังคับใช้กฏหมายเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมcovid72020-08-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า572020-08-13 00:29:22
1142.COVID-19-1-4สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563covid32020-08-05กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์352020-08-06 08:29:18
1242.COVID-19-1-4ค ำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19) ที่ 8/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตำมข้อก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗)covid62020-08-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า422020-08-01 13:58:38
1342.COVID-19-1-4ข้อก ำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชก ำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓)covid62020-08-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า352020-08-01 13:59:21
1442.COVID-19-1-4ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๔)covid62020-08-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า232020-08-01 14:05:14
1542.COVID-19-1-4ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคามcovid12020-07-30กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า1852020-07-30 14:33:58
1642.COVID-19-1-4ด่วนที่สุด โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย มท 0230/ว4355covid72020-07-30กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า232020-07-30 14:35:16
1742.COVID-19-1-4วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 24 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563covid42020-07-29กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์552020-07-29 02:05:10
1842.COVID-19-1-4สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 23/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563covid32020-07-14กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์502020-07-14 07:12:02
1942.COVID-19-1-4รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคามcovid22020-07-10กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์632020-07-13 08:01:10
2042.COVID-19-1-4 สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563covid32020-07-08กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์282020-07-08 03:23:42