แสดง 1 ถึง 20 จาก 198 ผลลัพธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
142.COVID-19-1-4รายชื่อ ผู้พิทักษ์ไทยชนะcovid12020-06-04กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายฐิติชัย ไชยคำภา232020-06-04 02:55:57
242.COVID-19-1-4สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 20/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563covid32020-06-02กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์92020-06-02 03:49:02
342.COVID-19-1-4คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด- ๑๙) ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓)covid62020-05-31กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า162020-05-31 15:00:21
442.COVID-19-1-4กประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 11/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563...โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563covid12020-05-31กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า1522020-05-31 15:17:07
542.COVID-19-1-4ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๘)covid62020-05-30กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า212020-05-30 02:16:44
642.COVID-19-1-4ข้อกำหนด ออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙)covid62020-05-30กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า172020-05-30 02:17:46
742.COVID-19-1-4ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0024.PDFcovid72020-05-28กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า152020-05-28 00:06:31
842.COVID-19-1-4ด่วนที่สุด มท 0230/ว 3001covid72020-05-27กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า392020-05-27 00:08:11
942.COVID-19-1-4วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 20 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563covid42020-05-27กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์232020-05-27 03:56:24
1042.COVID-19-1-4สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563covid32020-05-27กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์202020-05-27 04:21:04
1142.COVID-19-1-4ประเภท ตอนพิเศษ ง ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒)covid72020-05-26กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า102020-05-26 14:53:35
1242.COVID-19-1-4ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับcovid72020-05-26กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า72020-05-26 14:54:22
1342.COVID-19-1-4ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับcovid72020-05-26กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า72020-05-26 14:55:09
1442.COVID-19-1-4ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒)covid72020-05-26กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า122020-05-26 14:55:47
1542.COVID-19-1-4รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 19/2563 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน 406 ศาลกลาง จ.มหาสารคามcovid22020-05-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์792020-05-21 03:02:46
1642.COVID-19-1-4คู่มือแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข ฉบับที่1covid72020-05-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า212020-05-21 06:37:52
1742.COVID-19-1-4คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการcovid72020-05-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า132020-05-21 06:38:36
1842.COVID-19-1-4คู่มือมาตรการผ่อนปรน-สีขาว-v.1-1covid72020-05-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า152020-05-21 07:39:33
1942.COVID-19-1-4ด่วนที่สุด ที่ มค. 0230/ว 2573 วันที่ 21 พ.ค.63covid72020-05-21กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า152020-05-22 01:36:01
2042.COVID-19-1-4วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 19 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563covid42020-05-20กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางวิกิตตา อิ่มสำอางค์282020-05-20 03:46:00