แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

PMQA-คำสั่ง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
136-PMQA-คำสั่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕62 150/ 25612019-06-25นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
236-PMQA-คำสั่งคำสั่งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕62 151/ 25612019-06-25นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
336-PMQA-คำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225/ 25622019-06-25นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล