ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

PMQA-คำสั่ง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
136-PMQA-คำสั่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕62 150/ 25612019-06-25กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล12019-06-25 08:19:42
236-PMQA-คำสั่งคำสั่งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕62 151/ 25612019-06-25กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล12019-06-25 08:20:59
336-PMQA-คำสั่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225/ 25622019-06-25กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล12019-06-25 08:22:46