แสดง 141 ถึง 160 จาก 282 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
141หนังสือ รับย้าย-รับโอนประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามประกาศผล ลงวันที่ 10 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
142หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาดูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)มค 0032.301/09/ว752 ลว. 9 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
143หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงมค 0032.301/04/ว1070 ลว. 8 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
144หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรอ 0032.101/6294 ลว. 8 มิ.ย. 632020-06-11นางจินตนา วงผักเบี้ย
145หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค.0032.201/3051 ลว. 4 มิ.ย. 632020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
146หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี รับโอนข้าราชการกจ 54901/ว506 ลว. 19 พ.ค. 632020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
147หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษยล 0032.101.7/ว13929 ลว. 29 พ.ค. 632020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
148หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอน 0032.201/ว11799 ลว. 2 มิ.ย. 632020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
149หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ ระดับชำนาญการพิเศษรน 0032.010/ว2141 ลว. 25 พ.ค. 63 2020-06-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
150หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญสธ0208.10/2039 ลว. 22 พ.ค. 632020-06-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
151หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)สร0032.101/ว377 ลว. 19 พ.ค.632020-06-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
152หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลจอมพระจอเกล้า รับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษพบ0032.2/ว1 ลว. 2 มิ.ย. 632020-06-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
153หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษปท0032.201.4/ว11527 ลว. 21 พ.ค. 632020-06-02นางจินตนา วงผักเบี้ย
154หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบ้านหมี่ รับย้าย-รับโอนข้าราชการลบ0032.201/2/2214 ลว. 20 พ.ค. 632020-06-02นางจินตนา วงผักเบี้ย
155หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการมค 0017.5/ว8983 ลว. 19 พ.ค. 632020-06-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
156หนังสือ รับย้าย-รับโอนประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)มค 0032.301/02/ว12782020-05-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
157หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)มค.0032.301/08/ว1250 ลว. 26 พ.ค. 632020-05-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
158หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ]r 0032.2/ว512020-05-27นางจินตนา วงผักเบี้ย
159หนังสือ รับย้าย-รับโอนรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจบ 0032.001/ว 2414 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-27นางจินตนา วงผักเบี้ย
160หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอด 0032.1/ว 4197 ลว. 13 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย