แสดง 141 ถึง 160 จาก 220 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
141หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค. 0032.301/08/ว617 ลว. 9 มี.ค. 632020-03-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
142หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค 0032.301/04/ว499 ลว. 10 มี.ค. 632020-03-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
143หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการขก 0032.1/ว.4978 ลว. 9 มี.ค. 632020-03-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
144หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการจบ 0032.001/ว1090 ลว. 3 มี.ค. 632020-03-13นางจินตนา วงผักเบี้ย
145หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับย้าย-รับโอนข้าราชการสห 0032.001/ว881 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
146หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้ายข้าราชการอย 0032.1/ว 6 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
147หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการนบ 0032.010/1071 ลว. 2 มี.ค. 632020-03-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
148หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปนพ 0032.001.03/2235 ลว. 6 มี.ค. 632020-03-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
149หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้มาดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษรบ0032.2/02/ว755 ลว. 17 ก.พ. 632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
150หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการจบ 0032.001/ว 334 ลว. 21 ม.ค. 632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
151หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลน่าน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษนน 0032.2/6371 ลว. 26 ก.พ. 632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
152หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสป 0032/ว 652 ลว. 24 ก.พ. 632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
153หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)กส 0032/ว1960 ลว. 2 มี.ค. 25632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
154หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้ายข้าราชการชร 0032.010/ว1293 ลว. 19 ก.พ. 632020-03-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
155หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นสธ 0208.10/ว448 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
156หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/ว1297 ลว. 19 ก.พ. 632020-02-25นางจินตนา วงผักเบี้ย
157หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมค.0032.201/ว.08 ลว. 13 ก.พ. 632020-02-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
158หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณมค.0032.301/02/ว412 ลว. 21 ก.พ. 632020-02-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
159หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์กส 0032/1158 ลว. 18 ก.พ. 632020-02-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
160หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลท่าช้างสห 0032.001/ว 0599 ลว. 11 ก.พ. 632020-02-20นางจินตนา วงผักเบี้ย