แสดง 121 ถึง 140 จาก 193 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
121หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปนพ 0032.001.03/2235 ลว. 6 มี.ค. 632020-03-10นางจินตนา วงผักเบี้ย
122หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้มาดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษรบ0032.2/02/ว755 ลว. 17 ก.พ. 632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
123หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการจบ 0032.001/ว 334 ลว. 21 ม.ค. 632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
124หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลน่าน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษนน 0032.2/6371 ลว. 26 ก.พ. 632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
125หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสป 0032/ว 652 ลว. 24 ก.พ. 632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
126หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)กส 0032/ว1960 ลว. 2 มี.ค. 25632020-03-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
127หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้ายข้าราชการชร 0032.010/ว1293 ลว. 19 ก.พ. 632020-03-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
128หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นสธ 0208.10/ว448 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-03นางจินตนา วงผักเบี้ย
129หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/ว1297 ลว. 19 ก.พ. 632020-02-25นางจินตนา วงผักเบี้ย
130หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมค.0032.201/ว.08 ลว. 13 ก.พ. 632020-02-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
131หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณมค.0032.301/02/ว412 ลว. 21 ก.พ. 632020-02-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
132หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์กส 0032/1158 ลว. 18 ก.พ. 632020-02-24นางจินตนา วงผักเบี้ย
133หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลท่าช้างสห 0032.001/ว 0599 ลว. 11 ก.พ. 632020-02-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
134หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้ายข้าราชการชร 0032.101.5/28522020-02-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
135หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณมค 0032.301/02/ว384 ลว. 18 ก.พ. 25632020-02-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
136หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/ว 1738 ลว. 12 ก.พ. 632020-02-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
137หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษลพ 0032.2/ว22 ลว. 13 ก.พ. 632020-02-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
138หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษอย 0032.1/ว3 ลว. 7 ก.. 632020-02-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
139หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการนบ 0032.010/671 ลว. 7 ก.พ. 632020-02-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
140หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี รับโอน/รับย้ายข้าราชการรบ 0032.2/02/3612020-02-13นางจินตนา วงผักเบี้ย