แสดง 121 ถึง 140 จาก 192 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
121หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้มาดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษรบ0032.2/02/ว755 ลว. 17 ก.พ. 632020-03-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย272020-03-05 08:29:26
122หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รับย้าย รับโอนข้าราชการจบ 0032.001/ว 334 ลว. 21 ม.ค. 632020-03-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย212020-03-05 08:31:25
123หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลน่าน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษนน 0032.2/6371 ลว. 26 ก.พ. 632020-03-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-03-05 08:48:20
124หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสป 0032/ว 652 ลว. 24 ก.พ. 632020-03-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-03-05 08:50:06
125หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)กส 0032/ว1960 ลว. 2 มี.ค. 25632020-03-05งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย92020-03-05 08:51:44
126หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้ายข้าราชการชร 0032.010/ว1293 ลว. 19 ก.พ. 632020-03-03งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย212020-03-03 02:19:55
127หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้นสธ 0208.10/ว448 ลว. 28 ก.พ. 632020-03-03งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย192020-03-03 07:09:20
128หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย/รับโอน ข้าราชการชร 0032.010/ว1297 ลว. 19 ก.พ. 632020-02-25งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย222020-02-25 08:09:54
129หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมค.0032.201/ว.08 ลว. 13 ก.พ. 632020-02-24งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย402020-02-24 03:32:16
130หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณมค.0032.301/02/ว412 ลว. 21 ก.พ. 632020-02-24งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย192020-02-24 03:34:03
131หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์กส 0032/1158 ลว. 18 ก.พ. 632020-02-24งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย132020-02-24 08:13:14
132หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์เชี่ยวชาญ)โรงพยาบาลท่าช้างสห 0032.001/ว 0599 ลว. 11 ก.พ. 632020-02-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย192020-02-20 05:02:44
133หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับย้ายข้าราชการชร 0032.101.5/28522020-02-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102020-02-20 05:05:09
134หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณมค 0032.301/02/ว384 ลว. 18 ก.พ. 25632020-02-20งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย202020-02-20 07:39:08
135หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษรบ 0032.1/ว 1738 ลว. 12 ก.พ. 632020-02-19งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-02-19 03:28:50
136หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษลพ 0032.2/ว22 ลว. 13 ก.พ. 632020-02-19งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย142020-02-19 03:30:46
137หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษอย 0032.1/ว3 ลว. 7 ก.. 632020-02-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย172020-02-18 02:23:01
138หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับย้าย/รับโอนข้าราชการนบ 0032.010/671 ลว. 7 ก.พ. 632020-02-18งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย292020-02-18 02:24:38
139หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี รับโอน/รับย้ายข้าราชการรบ 0032.2/02/3612020-02-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย182020-02-13 01:56:26
140หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเสนา รับย้าย/รับโอนข้าราชการอย 0032.201.2/ว470 ลว. 3 ก.พ. 632020-02-13งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย142020-02-13 01:59:30