แสดง 101 ถึง 120 จาก 220 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
101หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครค้ดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสก 0032.201/ว2406 ลว. 13 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
102หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกบ 0032/ว4942 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
103หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลปท 0032.201.4/ว10492 ลว. 8 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
104หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการปข 0032.2/ว9286 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
105หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลวาปีปทุม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/03/ว955 ลว. 18 พ.ค. 632020-05-20นางจินตนา วงผักเบี้ย
106หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษนค 0032.201/2815 ลว. 30 เม.ย. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
107หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค 0032.301/08/ว1086 ลว. 1 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
108หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการฉช 0032.101/ว35 ลว 1 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
109หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปสส 0032.2/ว55632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
110หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค.0032.301/04/ว894 ลว. 12 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
111หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวมค0032.301/08/ว1115 ลว. 8 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
112หนังสือ รับย้าย-รับโอนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน รับโอนข้าราชการอย74301/ว516 ลว. 7 พ.ค. 632020-05-14นางจินตนา วงผักเบี้ย
113หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับบก0032.301(01)/ว1496 ลว. 27 เม.ย. 632020-05-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
114หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นสร0032.101/ว4685 ลว. 28 เม.ย. 632020-05-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
115หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับย้าย-รับโอนข้าราชการชร 0032.010/3061 ลว. 28 เม.ย. 632020-05-08นางจินตนา วงผักเบี้ย
116หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับย้าย/รับโอนข้าราชการนค 0032/5717 ลว. 27 เม.ย. 632020-05-07นางจินตนา วงผักเบี้ย
117หนังสือ รับย้าย-รับโอนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอนข้าราชการสธ 0209.08/ว849 ลว. 29 เม.ย. 632020-05-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
118หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกาฬสุนธุ์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)กส 0032/ว4944 ลว. 28 เม.ย. 632020-05-05นางจินตนา วงผักเบี้ย
119หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครค้ดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการอท 0032.2/ว1558 ลว. 15 เม.ย. 632020-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
120หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเชียงรายประชานะเคราะห์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษชร 0032.101.5/7301 ลว. 16 เม.น. 632020-04-22นางจินตนา วงผักเบี้ย